Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVII/361/2014 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmian w uchwale Nr XLII/219/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art.6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn.zm.)

Rada Gminy Rajcza ustala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLII/219/2013 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, dokonuje się zmiany § 1 pkt. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od jednego mieszkańca – w wysokości 7 zł miesięcznie..

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała, o której mowa w § 1 pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe