Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXVII/366/2014 Rady Gminy Rajcza

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza LVI/290/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2014 o kwotę 171.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.                                                                                   

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2014 o kwotę 215.816,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.                                                                                   

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 4.

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaną promesą na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi gminnej „Ze Słanic na Misiorkę „ w Zwardoniu (171.000)
Oraz przeznaczeniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Żywcu na zabezpieczenie osuwiska przy drodze powiatowej w Rajczy ( 61.000) oraz wprowadzeniem do budżetu nowego projektu Małe ojczyzny pogranicza (44.816)

1

Planowane dochody budżetowe

-

32.034.199,55

2

Planowane wydatki budżetowe

-

32.380.699,96

3

Deficyt budżetu ;

-

346.500,41

pokryty zostanie z kredytów

-

346.500,41

4

Rozchody ( spłaty)

-

1 134 867

kredytów bankowych

-

610 000

pożyczek

-

524 867

w tym:

na realizację projektów

-

445 827

5

Przychody

-

1.481.367,41

kredyty bankowe

-

1.385.367,41

pożyczki

-

96.000,00

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/366/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVII/366/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVII/366/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVII/366/2014
Rady Gminy Rajcza
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe