Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.184.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 5c, 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),

Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. Utworzenie Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska, zwanej dalej Radą Seniorów.

§ 2. Tryb wyboru członków Rady Seniorów oraz zasady jej działania określa statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek


Załącznik do Uchwały Nr PR.0007.184.2014
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 30 października 2014 r.STATUT

RADY SENIORÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Rada Seniorów podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Rudy Śląskiej, służące ochronie praw i poszanowaniu godności osób starszych, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do wzmacniania aktywności obywatelskiej seniorów,

2) podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji,

3) współpracę z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych problemów osób starszych, poprzez opiniowanie spraw przedłożonych Radzie Seniorów do zaopiniowania przez Prezydenta Miasta lub Radę Miasta Ruda Śląska,

4) formułowanie propozycji dotyczących krótko - i długoterminowych działań na rzecz osób starszych,

5) współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych.

Rozdział 2.
Powoływanie członków, organy i zasady działania

§ 2. 1. W skład Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska wchodzi od 15 do 21 członków - mieszkańców Miasta Ruda Śląska, będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych na terenie gminy Ruda Śląska oraz osób niezrzeszonych.

2. Kadencja członków Rady Seniorów trwa 4 lata i kończy się z dniem powołania Rady Seniorów kolejnej kadencji.

3. Przynajmniej 2/3 składu Rady Seniorów tworzą osoby które ukończyły 60 rok życia, natomiast 1/3 składu mogą stanowić osoby nie spełniające kryterium wieku, o ile są przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

4. O liczbie członków wchodzących w skład Rady Seniorów decyduje Prezydent Miasta Ruda Śląska.

5. Wyboru członków Rady Seniorów dokonuje Prezydent Miasta spośród kandydatów zgłoszonych przez:

1) przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszających osoby starsze, a także działających na rzecz osób starszych,

2) przedstawicieli innych podmiotów zajmujących się problemami osób starszych,

3) przedstawicieli seniorów – osób niezrzeszonych, którzy złożyli listy poparcia kandydata, sporządzone w sposób określony zarządzeniem Prezydenta Miasta.

6. Ogłoszenie Prezydenta Miasta o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska.

7. Organizacje i podmioty o których mowa w ust. 5 pkt 1) i 2), zgłaszające kandydatów
do Rady Seniorów, dokonują ich wyboru według własnych zasad.

8. Zgłoszenia kandydatów do Rady Seniorów dokonuje się w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia. Wzór zgłoszenia określi Prezydent Miasta Ruda Śląska
w drodze zarządzenia.

9. Listę imienną osób wybranych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska na członków Rady Seniorów spośród zgłoszonych kandydatur zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

10. Wybór członków Rady Seniorów Miasta Ruda Śląska powinien nastąpić nie później niż 45 dni przed upływem kadencji Rady Seniorów, z tym że w przypadku pierwszej kadencji Rady Seniorów wybór członków powinien nastąpić w terminie 80 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje, otwiera i prowadzi do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Prezydent Miasta Ruda Śląska lub osoba przez niego upoważniona.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rada Seniorów wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i dwóch Zastępców Przewodniczącego zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

3. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz,
a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi obrady,

4) reprezentuje Radę Seniorów w kontaktach z innymi podmiotami,

5) zaprasza na posiedzenia przedstawicieli organizacji i instytucji, które nie mają swojej reprezentacji w Radzie Seniorów,

6) wyznacza Zastępcę Przewodniczącego, który będzie wypełniał jego obowiązki podczas nieobecności Przewodniczącego.

4. Odwołanie Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego z pełnionej funkcji następuje w trybie przewidzianym dla ich wyboru.

§ 4. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku.

2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący:

1) z własnej inicjatywy,

2) na wniosek pięciu członków Rady Seniorów,

3) na wniosek Prezydenta Miasta lub Przewodniczącego Rady Miasta.

3. Zwołanie Rady Seniorów następuje w drodze pisemnego zaproszenia wysyłanego na adres zamieszkania członka rady, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. Zaproszenie zawiera określenie daty, godziny, miejsca posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienie można również wysłać na adres e-mail wskazany przez członka Rady Seniorów.

4. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół

5. Protokół podpisuje Przewodniczący i protokolant.

6. Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady Seniorów na posiedzeniu.

§ 5. 1. Rada Seniorów wyraża swoje stanowisko w formie opinii, stanowisk lub wniosków przyjętych zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków rady.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Głosowanie w sprawach omawianych przez Radę Seniorów jest jawne.

4. Rada Seniorów może powoływać stałe lub doraźne zespoły problemowe.

5. Na zaproszenie Przewodniczącego, w pracach Rady Seniorów mogą uczestniczyć inne osoby, niebędące jej członkami. Jeżeli udział takich osób miałby się wiązać z poniesieniem przez Miasto Ruda Śląska dodatkowych kosztów, decyzję w tej sprawie każdorazowo podejmuje Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba obsługująca w jego imieniu Radę Seniorów od strony organizacyjnej.

6. W pracach Rady Seniorów może uczestniczyć z prawem wyrażania opinii Prezydent Miasta Ruda Śląska lub osoba przez niego wyznaczona.

7. W pracach Rady Seniorów może uczestniczyć z prawem wyrażania opinii Przewodniczący Rady Miasta lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 6. 1. Prezydent Miasta Ruda Śląska może zarządzeniem odwołać członka Rady Seniorów przed zakończeniem kadencji:

1) na wniosek tego członka,

2) na wniosek podmiotu reprezentowanego przez tego członka,

3) w przypadku skazania członka Rady Seniorów prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) w przypadku ujawnienia okoliczności mogących poddać w wątpliwość wiarygodność członka Rady Seniorów, niezbędną do wypełniania zadania o charakterze zaufania publicznego,

5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Seniorów.

2. Prezydent może uzupełnić skład Rady Seniorów w trakcie kadencji, z zachowaniem zasad określonych w § 3. statutu.

§ 7. Obsługę organizacyjną i administracyjną Rady Seniorów zapewnia Prezydent Miasta Ruda Śląska poprzez Kancelarię Rady Miasta.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 8. Zmiany niniejszego Statutu mogą nastąpić na wniosek co najmniej 2/3 składu Rady Seniorów, w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe