Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.194.2014 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie zmiany Statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 nadanego Uchwałą Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r. w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.256.2012 Rady Miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.)

NA WNIOSEK PREZYDENTA MIASTA
RADA MIASTA RUDA ŚLĄSKA
uchwala:

§ 1. W statucie Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Przychodni Rejonowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29 w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr PR.0007.256.2014 Rady Miasta Ruda Śląska wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I w § 2:

- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.)”.

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)”.

- ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 518 z późn. zm.)”.

- ust. 4 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.)”.

- ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 05 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 277 poz.1634 z późn. zm.)”.

- ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.)”

2) w rozdziale II w § 10 w ust. 2 wykreśla się w całości lit. b:

poradnia stomatologiczna;

3) w rozdziale V w § 15 w ust. 2 w pkt 1 wykreśla się w całości lit. e:

poradnia stomatologiczna;

4) w załączniku Nr 1 do statutu Przychodni Rejonowej SP ZOZ w wykazie komórek organizacyjnych w ust. 1 wykreśla się w całości lit. e:

poradnia stomatologiczna.

§ 2. W pozostałym zakresie statut Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej ul. Jana Gierałtowskiego 29, stanowiący załącznik do Uchwały Nr PR.0007.40.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23.02.2012 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe