Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/344/2014 Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie podatku od nieruchomości na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40, art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. 2013r. Dz. U. poz. 594 z   późn. zm.), art. 5   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłoszeniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Rudnik  
uchwala:  

 

§   1.  

Stawki podatku od nieruchomości wynoszą:  

1)   Od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,67 zł od 1m² pow. użytkowej  

2)   Od budynków lub ich części związanych z   prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 20,80 zł od 1m² pow. użytkowej  

3)   Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1m² pow. użytkowej  

4)   Od pozostałych budynków lub ich części i   garaży - 4,70 zł od 1m² pow. użytkowej  

5)   Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w   zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 6,00 zł od 1m² pow. użytkowej  

6)   Od budowli 2% ich wartości  

7)   Od gruntów:  

a)   związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób ich zakwalifikowania w   ewidencji gruntów i   budynków - 0,83 zł od 1m² pow.  

b)   pozostałych - 0,37 zł od 1m² pow.  

c)   pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł od 1   ha  

§   2.  

Zwalnia się z   podatku od nieruchomości: budynki, budowle i   grunty zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i   sportu z   wyjątkiem części wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.  

§   4.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   w Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Kazimierz   Lach

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe