Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIV/349/2014 Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości i terminów płatności opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 8, art. 40, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z   2013 r. poz. 594 z   późn. zm.), art. 19 pkt. 1   lit. a   oraz pkt 2, ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 roku o   podatkach i   opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z   2014 r. poz. 849), art. 47 § 4a ustawy z   dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z   2012r. poz. 749 z   póżn. zm) oraz art. 4   ust. 1   i art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych ( t.j. Dz. U   z 2011 r. Nr 197 poz.1172 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Rudnik  
uchwala:  

§   1.  

Określa się wysokość dziennej stawki opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Rudnik przy sprzedaży:  

-z ręki, kosza, innego naczynia ,pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu w   wysokości 40 zł;  

-ze stołu w   wysokości 40 zł;  

-z samochodu osobowego lub ciężarowego w   wysokości 40 zł.  

§   2.  

1. Opłatę targową uiszcza się w   kasie Urzędu Gminy w   Rudniku, na rachunek bankowy Gminy Rudnik lub do rąk inkasenta.  

2. Obowiązek podatkowy powstaje z   chwilą rozpoczęcia sprzedaży.  

§   3.  

Określić w   Gminie Rudnik do poboru opłaty targowej następujących inkasentów:  

Brzeźnica - Widenka Grażyna, Jolanta i   Helmut Jambor  

Czerwięcice - Jarosz Hubert  

Gamów - Pendziałek Stefania  

Grzegorzowice - Górkiewicz Urszula, Jolanta i   Helmut Jambor  

Jastrzębie - Meyer Hubert  

Lasaki - Sekuła Walter  

Ligota Książęca - Serzisko Norbert  

Łubowice - Badurczyk Urszula, Jolanta i   Helmut Jamboor  

Modzurów - Siwoń Urszula, Krzykała Alicja, Fojcik Ryszard  

Ponięcice - Stępińska Renata  

Rudnik - Rosa Marta  

Sławienko - Pendziałek Stefania  

Sławików - Grabowski Józef  

Strzybnik - Szramek Maria  

Szonowice - Lassak Karina  

§   4.  

Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w   wysokości 30% zainkasowanej kwoty.  

§   5.  

Inkasenci określeni w   § 3   niniejszej uchwały dokonują wpłaty pobranej opłaty targowej na rachunek bankowy Gminy Rudnik lub w   kasie Urzeędu Gminy Rudnik, nie później niż w   pierwszym tygodniu po miesiącu, w   którym opłata targowa została pobrana. Wyjątkiem od tej zasady są opłaty za grudzień, które inkasent wpłaca najpóźniej w   ostatnim dniu roboczym tego miesiąca.  

§   6.  

Traci moc uchwała Rady Gminy Rudnik:  

1) Nr XIII/99/2011 z   dnia 30 listopada 2011 r. w   sprawie określenia zasad poboru i   wysokości opłaty targowej;  

2) Nr XLII/336/2014 z   dnia 26 czerwca 2014r. w   sprawie zmiany uchwały Nr XIII/99/2011 Rady Gminy Rudnik z   dn. 30 listopada 2011r. w   sprawie określenia zasad poboru i   wysokości opłaty targowej.  

§   7.  

Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.  

§   8.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   w Biuletynie Informacji Publicznej.  


§   9.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2015r.  

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Kazimierz   Lach

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe