Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 537/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

Tekst pierwotny

w sprawie: szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.), art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1

Warunki odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, ustalania opłaty, rozkładania na raty, odraczania terminu płatności oraz umarzania
w części lub całości wraz z odsetkami należności.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity  Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.),

2) dziecku – oznacza to dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

3) pieczy zastępczej – oznacza to rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy,

4) rodzicach – oznacza to rodziców dziecka lub pełnoletniego wychowanka,

5) osobie zobowiązanej – oznacza to osoby, o których mowa w art. 193 ust. 1,

6) dochodzie - oznacza to dochód na osobę lub dochód na osobę w rodzinie określony zgodnie z art. 6 pkt 4 i art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 182 z późn. zm.),

7) kryterium dochodowym – oznacza to dochód określony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), podlegające waloryzacji zgodnie z przepisami tej ustawy,

8) składzie rodziny – oznacza to osoby mieszkające i gospodarujące wspólnie, ponadto
w składzie rodziny uwzględnia się dziecko odnośnie którego toczy się postępowanie,
a także dzieci przebywające w domu pomocy społecznej, rodzinie zastępczej
i całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, jeżeli rodzice ponoszą odpłatność za ich pobyt,

9) opłacie – oznacza to miesięczną opłatę za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
w wysokości określonej na zasadach art. 193 ust. 1 ustawy,

10) dłużniku – oznacza to osobę, której została ustalona opłata za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej, której nie uregulował w całości w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej,

11) należności – oznacza to wymagalną należność pieniężną (kwota główna wynikająca
z ustalonej opłaty, odsetki za zwłokę i inne należności uboczne).

§ 3

1. Odpłatność lub odstąpienie od ustalenia opłaty ustala się w drodze decyzji administracyjnej, na okres nie dłuższy niż rok.

2. W przypadku gdy odpłatność ustala się za okresy wcześniejsze – sprzed wydania decyzji,
o której mowa w ust. 1 – z uwagi na procesowe przeszkody we wcześniejszym wydaniu decyzji  (np. nieznane miejsce pobytu rodzica), decyzja może obejmować okresy dłuższe niż rok.

3. Od wydania decyzji o ustaleniu lub odstąpieniu od ustalenia opłaty odstępuje się
w przypadku, gdy nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat
do czasu ustalenia miejsca pobytu.                                                       

§ 4

1. Podstawą  wydania decyzji w sprawie odstąpienia od ustalania opłaty jest ustalenie sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych. Ustalenie to następuje na podstawie:

1) protokołu,

2) zaświadczenia bądź oświadczenia o dochodach rodziny,

3) dokumentów i innych dowodów potwierdzających okoliczności uzasadniające ustalenie lub odstąpienie.

2. Odstąpienie od ustalania opłat za pobyt dziecka w rodzinie może obejmować zarówno oboje rodziców jak i jednego z nich.

3. Odstąpienie od ustalania opłat dotyczy rodziców, gdy ich dochód nie przekracza lub jest równy 100% kryterium dochodowego.

4. W przypadku, gdy dochód rodziny lub osoby zobowiązanej przekracza 100 % kryterium dochodowego odstąpienie od ustalania opłat w całości może dotyczyć:

1) rodziców, którzy są bezdomni lub przebywają w zakładzie penitencjarnym,

2) rodziców, którzy mają:

a) orzeczoną niepełnosprawność w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) lub

b) orzeczoną niezdolność do pracy w rozumieniu art.12 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) lub

c) orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji w rozumieniu art.13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) lub

d) udokumentowaną  zaświadczeniem lekarskim długotrwałą chorobę,

3) rodziców, którzy są bezrobotni,

4) rodziców całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionych lub korzystających ze świadczeń szpitala psychiatrycznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., nr 231, poz. 375 z późn. zm.),

5) rodziców, którzy są małoletni i pozostają na utrzymaniu innych osób,

6) rodziców, którzy płacą alimenty na to dziecko lub na pełnoletniego wychowanka,

7) rodziców, pod których opieką przebywają inne małoletnie dzieci,

8) rodziców, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą długotrwale lub ciężko chorą,

9) rodziców, którzy aktywnie współpracują w zakresie poprawy własnej sytuacji i powrotu dziecka do domu rodzinnego,

10) rodziców, gdy ustalenie opłaty stanowiłoby zagrożenie dla ich egzystencji,

11) innych ważnych przyczyn uzasadniających zwolnienie.

§ 5

1. W przypadku, gdy dochód rodziny lub osoby zobowiązanej, przekracza kwotę kryterium określonego w § 4 ust. 3, odstępuje się w części od ustalania opłaty.

2. Odstąpienie od ustalenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 następuje z zachowaniem zasady, że wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stanowi równowartość 50 % kwoty dochodu rodziny lub osoby zobowiązanej, uprzednio pomniejszonego o kwotę kryterium dochodowego rodziny.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odstąpienie od ustalenia opłaty, o którym mowa w ust. 1 następuje z zachowaniem zasady, że wysokość ustalonej opłaty za pobyt dziecka
w pieczy zastępczej stanowi równowartość 75 % kwoty dochodu rodziny lub osoby zobowiązanej, uprzednio pomniejszonego o kwotę kryterium dochodowego rodziny.

4. Odpłatność ustalona zgodnie z ust. 2 i 3 nie może wynosić więcej niż wysokość ponoszonych kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej.

5. Rodzice są zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłaty za okresy nieobecności dziecka w pieczy zastępczej, która wynika z urlopowania tegoż dziecka. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o urlopowaniu dziecka i jego pisemnego udokumentowania.                                                                                                                                                                                                                 

§ 6

Umorzenie należności z tytułu opłaty w całości bądź części wraz z odsetkami może nastąpić
z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, w sytuacjach gdy:

1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

2) pobyt dziecka w pieczy zastępczej został zakończony w wyniku odzyskania przez osoby zobowiązane możliwości zapewnienia dziecku opieki i wychowania, a utrzymanie zobowiązania mogło by doprowadzić do ponownej utraty tej możliwości i ponownego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

3) ściągnięcie należności, stanowiłoby zagrożenie dla egzystencji dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu, wywołane co najmniej jednym z niżej wymienionych czynników:

a) ubóstwem, rozumianym jako posiadanie uprawnień do świadczeń pieniężnych, przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., 182 z późn. zm.),

b) bezrobociem,

c) bezdomnością,

d) niepełnosprawnością w rozumieniu § 4 ust. 4 pkt 2 lit. a, b, c,

e) długotrwałą lub ciężką chorobą dłużnika lub członka jego rodziny pozostającego
z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,

f) klęską żywiołową,

g) zdarzeniem losowym,

h) lub inną wyjątkowo trudną sytuacją życiową.

§ 7

1. Na wniosek osoby zobowiązanej, biorąc pod uwagę jej sytuację dochodową, można:

1) odroczyć termin płatności,

2) rozłożyć opłatę na raty.

2. Wniosek powinien zawierać informacje o których mowa w § 6 pkt 3 niniejszej uchwały, opis aktualnej sytuacji finansowej oraz wszelkie okoliczności uzasadniające składany wniosek.

3. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności opłaty udziela się w drodze decyzji administracyjnej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji.

4. Od opłat, w stosunku, do których zastosowano ulgi w formie określonej w ust 1 niniejszego paragrafu, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku do upływu ustalonych terminów płatności.

5. W przypadku nie uiszczenia przez osobę zobowiązaną opłaty na warunkach ustalonych
w trybie niniejszego paragrafu, pozostała do spłaty opłata staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami, w tym również z odsetkami o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.                                                                                                                                                                                     

§ 8

1. Decyzję dot. umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wydaje Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich lub z jego upoważnienia Dyrektor MOPS w Siemianowicach  Śląskich oraz inni pracownicy MOPS upoważnieni przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich.

2. Zastosowanie ulg, o których mowa w niniejszej uchwale, w przypadku rodziców zobowiązanych do ponoszenia opłat solidarnie, może dotyczyć tych rodziców łącznie lub każdego oddzielnie.                                                                                                                                                                                                   

§ 9

Traci moc Uchwała nr 198/2012 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 22 marca 2012 roku
w sprawie: szczegółowych warunków umarzania w całości lub części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstąpienia od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczyzastępczej.                                                       

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich


Adam Cebula


Uzasadnienie

Z dniem 19 września 2014 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją ustawy nie ponoszą odpłatności osoby dysponujące dochodem dziecka, a także osoby pełnoletnie przebywające w pieczy zastępczej. Ustawa wprowadziła również zapis, iż opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej nie ponosi się za okres, w którym dziecko umieszczone w pieczy zastępczej przebywa u rodziców.

W myśl art. 194 ust. 2 niniejszej ustawy rada powiatu określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Powyższe uzasadnia podjęcie nowej Uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich o treści jak w załączonym projekcie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe