Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/350/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2015 rok

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2015 r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718)

RADA MIEJSKA W SZCZYRKU
- u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Szczyrk:

1. od budynków mieszkalnych lub ich części łącznie ze znajdującymi się w nich garażami – 0,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2. od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym wynajmu pokoi gościnnych i stołówki domowej równieżw gospodarstwach agroturystycznych) – 23,13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej rocznie

w tym:

3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej ;

4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

5. od pozostałych budynków lub ich części:

1) użytkowanych przez właściciela i członków jego rodziny na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

2) zajętych przez osoby fizyczne na pomieszczenia gospodarcze lub chów drobnego inwentarza – 1,10 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków, o których mowa w art.7 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych;

3) zajętych na garaże wolnostojące z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w pkt.1-5 – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

5) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

6. od budowli określonych w art.4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 2% ich wartości;

7. od gruntów:

1) związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna ,bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m2

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni;

3) od pozostałych gruntów (niesklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne) – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni;

4) od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Podatek, o którym mowa w uchwale, należy wpłacać na konto Gminy Szczyrk.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LI/255/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe