Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXV/351/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 2014r.poz. 849 z późn. zm.) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. (M.P. z 13 października 2014 r., poz.895) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014r., poz. 718)

RADA MIEJSKA w SZCZYRKU
- uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 821,00

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.370,00

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.644,00

d) równej lub wyższej niż 12 ton


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

15

2.322,00

2.460,00

15

2.460,00

2.598,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

19

2.598,00

2.734,00

19

25

2.734,00

2.866,00

25

2.866,00

3.012,00

Cztery osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

29

2.866,00

3.012,00

29

31

3.012,00

3.138,00

31

3.138,00

3.138,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.918,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

Stawka podatku w złotych

Dwie osie

12

25

1.920,00

2.062,00

25

31

2.184,00

2.322,00

31

2.425,00

2.425,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2.425,00

2.425,00

powyżej 36

40

2.598,00

2.670,00

40

3.138,00

3.138,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 702,00

b) równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatku w złotych

Jedna oś

12

25

760,00

828,00

25

828,00

906,00

Dwie osie

Stawka podatku w złotych

12

28

970,00

1.024,00

28

33

1.024,00

1.234,00

33

36 włącznie

1.234,00

1.918,00

powyżej 36

1.786,00

2.425,00

Trzy osie

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1.918,00

1.918,00

powyżej 36

38

2.128,00

2.184,00

38

2.320,00

2.425,00

4) Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.522,00

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2.272,00

§ 2. Traci moc uchwała Nr LI/256/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku


Antoni Byrdy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe