Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/283/2014 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2015 r. oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych) (tekst jednolity z 2014 roku poz. 849) , w związku z pkt. 4 lit. e Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. 2014 poz 718)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości :  46,18 zł. od jednego pierwszego psa.

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 3. Niezależnie od zwolnień wymienionych w art.18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się z opłaty z tytułu posiadania psa w celu pilnowania obejścia budynków mieszkalnych, po jednym na każde obejście.

§ 4. 1. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Banku Spółdzielczego w Ujsołach nr 34812510180000022820000010, lub w kasie Urzędu Gminy w Ujsołach.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXX/ 223 /2013 z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2014 rok oraz określenia zasad ustalenia poboru i terminów płatności tej opłaty.

§ 7. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe