Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/284/2014 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r. poz. 594 ze zm.)oraz art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2014 r., poz. 849 ), w związku z pkt. 4 lit. b Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. 2014 poz 718)

Rada Gminy Ujsoły,
uchwala co następuje

§ 1. 1. Dzienna stawka opłaty miejscowej w miejscowościach Gminy Ujsoły tj. w Ujsołach oraz Złatnej wynosi:

1) Od dzieci i młodzieży - 1, 16

2) Od emerytów i rencistów - 1,16 zł

3) Od pozostałych - 2,11 zł

§ 2. Opłatę miejscową pobierają właściciele ośrodków wczasowych, pensjonatów, kwater od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, zgodnie z wykazem:

1. Pan Mirosław Falkus i Adam Woźnicki PH ADAMIR Sj., Ujsoły, ul. Ks. Pr. J. Piotrowskiego 59.

2. Pani Maria Szczotka Pokoje Gościnne, Ujsoły, ul. Za Borem 35

3. Pani Danuta Fujak Agroturystyka „U Danusi”, Ujsoły, ul. Za Borem 20.

4. Pani Elżbieta Ciapka Wynajem pokoi „Gawra”, Złatna 302.

5. Pani Ewa Gola Agroturystyka „Pokoje Gościnne” u Ewy, Ujsoły, ul. Za Borem 33.

6. Pan Grzegorz Miesiączek Wynajem pokoi, Złatna 272.

7. Pani Barbara Urbańczyk Dom Wypoczynkowy „Barbara”, Ujsoły, ul. Stara Poczta 8.

8. Pani Regina Rusin Noclegi, Ujsoły, ul. Kwiatowa 10.

9. Pan Chrobak Patryk -PHU DELTA Zajazd w Strażnicy,Ujsoły,ul. Ks. Pr. J.Piotrowskiego 28.

10. Pani Irena Wiercigroch Noclegi, Ujsoły, ul. Danielki 58.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/224/2013 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Ujsoły w miejscowościach Ujsoły i Złatna w 2014 roku.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe