Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/285/2014 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) ;oraz art.19 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ), w związku z pkt. 4 lit. a Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.(M.P. 2014 poz 718) Rada Gminy Ujsoł y, uchwala co następuje

§ 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach na terenie Gminy Ujsoły:

1. Przy sprzedaży ze stoiska własnego:

1) do 3 mb 8,00 zł

2) powyżej 3 mb 11,00 zł

2. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego 13,00 zł

3. Przy sprzedaży z samochodu osobowego 8,00 zł

4. Przy sprzedaży z ręki, kosza, skrzynki 8,00 zł

§ 2. Obowiązek wniesienia opłaty targowej powstaje z chwilą przybycia na wyznaczone miejsce i rozpoczęcia handlu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Gminy w Ujsołach z dnia 19 listopada 2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Ujsoły w 2014r.

§ 5. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

3. Uchwała podlega również ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe