Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/286/2014 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Ujsoły
uchwala, co następuje

§ 1. W Uchwale Nr VI/40/2007 Rady Gminy Ujsoły z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/168/2009 Rady Gminy Ujsoły z dnia 3 lutego 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXIV/179/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku, dokonuje się następujących zmian:

1. W § 2 ust. 2 dodaje się punkt 4 w brzmieniu: Edyta Mizia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujsoły.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ujsoły.

Przewodniczący Rady Gminy


Adam Janota

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe