Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/436/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie uchwały Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice dnia 17 września 2010 r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90 ust.1,2b,2c,3d i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/452/2010 Rady Gminy Wilkowice z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie gminy Wilkowice dokonuje się następujących zmian:

1. §2 ust.2 „Podstawa obliczania dotacji” otrzymuje nowe brzmienie:

Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu Gminy Wilkowice na każdego ucznia w wysokości równej 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu Gminy Wilkowice, a na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wilkowice.

2. § 4 ust.3 - Tryb udzielania i rozliczania dotacji otrzymuje nowe brzmienie:

Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole ma obowiązek przedstawić do 15 stycznia roku następnego rozliczenie otrzymanej dotacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały . Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji budżetu gminy należy zamieścić opis: Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu gminy Wilkowice, w kwocie …..zł, dotyczący …………..(nazwa, adres dotowanego przedszkola oraz podpis dyrektora lub osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe