Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/437/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013r. poz. 885)

Rada Gminy Wilkowice uchwala:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „Dochody budżetu gminy na rok 2014” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 135.862,52 złote, w tym:

1. Zwiększyć dochody bieżące o kwotę 135.507,52 złote, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 145.898,00 złotych

2) zwiększyć dotacje na zadania na podstawie porozumień o kwotę 29.606,00 złotych

3) zmniejszyć dotacje na zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 39.996,48 złotych

2. Zwiększyć dochody majątkowe o kwotę 355,00 złotych, w tym:

1) zwiększyć dochody własne o kwotę 355,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „Wydatki budżetu gminy na rok 2014” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 135.862,52 złote, w tym:

1. Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 156.698,52 złotych, w tym:

1) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 51.498,96 złotych

(zmniejszając zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 301,04 złotych)

2) zwiększyć wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 28.425,56 złotych

(zmniejszając zadania współfinansowane środkami UE o kwotę 39.752,44 złote)

3) zwiększyć wydatki związane z udzielaniem dotacji o kwotę 58.374,00 złote

4) zwiększyć wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 18.400,00 złotych

2. Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 20.836,00 złotych, w tym:

1) zmniejszyć środki na zadania własne o kwotę 93.836,00 złotych

2) zmniejszyć środki na udzielenie dotacji o kwotę 107.000,00 złotych

3) zwiększyć wydatki na dofinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE o kwotę 180.000,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji planowanych do udzielenia z budżetu gminy” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 10 „Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 13 „Plan finansowy zadań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 14 „Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Wilkowice” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XLII/347/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów

37.752.203,42 złotych

Plan wydatków

43.076.905,53  złotych

Planowany deficyt budżetowy

5.324.702,11  złote

§ 9.

Kwoty przychodów i rozchodów oraz źródła finansowania deficytu budżetowego nie ulegają zmianie.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LII/437/2014
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 29 października 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe