Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/439/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

Rada Gminy Wilkowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXII/267/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilkowice wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Odbieranie odpadów takich jak: odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe oraz pozostały popiół prowadzone będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych po dostarczeniu ich własnym transportem przez właściciela nieruchomości zamieszkałej.

2. dodaje się:§ 2 ust. 3 o treści:

odpady budowlano-remontowe pochodzące z drobnych prac remontowych niewymagających pozwolenia na budowę, prowadzonych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, mogą być dostarczane przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości nie większej niż 1 tona w ciągu roku dla całej nieruchomości.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przyjmowanie odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt. 2,3,4 co do których zaistniała konieczność oddania poza terminem wynikającym z harmonogramu odbioru oraz odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 i ust. 3 od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie nieodpłatnie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe