Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/444/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41ust 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ oraz art. 5 ust 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm./ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku /M.P. poz.718 z 2014 r./

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Stawki roczne podatku od nieruchomości dla podmiotów określonych w art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynoszą:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 pow. użytkowej - 0,70 zł,

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 pow. użytkowej - 21,30 zł,

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalność leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 pow. użytkowej - 4,63 zł,

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej - 10,65 zł,

5) od pozostałych budynków lub ich części :

a) użytkowanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe od 1 m2 pow. użytkowej - 7,51zł,

b) zajętych na pomieszczenia gospodarcze, chów drobnego inwentarza od 1 m2 pow. użytkowej - 5,83 zł,

c) zajętych na garaże wolnostojące, przybudowane do budynków mieszkalnych lub znajdujące się w budynkach innych niż mieszkalne od 1 m2 pow. użytkowej - 5,83 zł,

d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. użytkowej - 7,73 zł,

e) zajętych lub użytkowanych na inne cele niż wymienione w pkt od 1 do 5 a, b, c, d, od 1 m2 pow. użytkowej - 7,51 zł,

6) od budowli określonej na podstawie art.4 ust 1 pkt 3 i ust 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 2% ich wartości.

7) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 pow. - 0,82 zł,

8) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha pow. - 4,56 zł,

9) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 pow. - 0,45 zł,

10) od pozostałych gruntów, od 1 m2 pow. - 0,40 zł,

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. grunty nie będące gruntami zajętymi pod pasy drogowe dróg publicznych w myśl art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi oznaczone symbolem „dr”, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako tereny kolejowe oznaczone symbolem „Tk”, nie objęte zwolnieniem ustawowym, za wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 4. Traci moc uchwała XL/331/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 30 października 2013 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów oraz zwolnień na rok podatkowy 2014.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe