Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/445/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 oraz art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P. poz.718 z 2014r.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5 do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

Samochody posiadające katalizatory spalin

710

1180

1410

Samochody nie posiadające katalizatora spalin

760

1230

1470

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

15

1910

2380

15

2040

2500

3 osie

stawka podatku w złotych

12

19

1910

2430

19

25

2000

2530

25

2080

2630

4 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

29

1970

2500

29

31

2040

2900

31

2140

2900

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony poniżej 12 ton:

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton – 1450 zł.

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton - 1710 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1810

1920

25

31

1920

2040

31

do 36 włącznie

2040

2310

powyżej 36

2060

2310

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

2040

2180

powyżej 36

40

2150

2710

40

2380

2950

3) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 840 zł.

4) przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

stawka podatku w złotych

12

25

1050

1230

25

1110

1340

2 osie

stawka podatku w złotych

12

28

880

1050

28

33

1050

1230

33

do 36 włącznie

1230

1570

powyżej 36

1460

2030

3 osie i więcej

stawka podatku w złotych

12

do 36 włącznie

1340

1680

powyżej 36

1340

1800

5) autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc – 1600 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 2070 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.

§ 3. Traci moc uchwała nr XL/332/2013 Rady Gminy Wilkowice, z dnia 30 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2014.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe