Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/447/2014 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 października 2014r.

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na rok 2015 oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust.1,2,3 i art.19 pkt.1 lit.a, pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zmianami/ oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku (M.P. poz.718 z 2014 r.) oraz art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Wilkowice określa dzienne stawki opłaty targowej wnoszonej przy sprzedaży na:

a) wyznaczonym targowisku – 5 zł za 1 m2 stanowiska lub innego miejsca zajętego na targowisku z wyjątkiem wszystkich piątków w roku, w których sprzedaż odbywa się bezpłatnie

b) w innych miejscach targowych – 8 zł za 1 m2 zajętego miejsca.

§ 2. 1) Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2) Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się:

a) na targowisku w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia - Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice"

b) w innych miejscach, w których prowadzona jest sprzedaż okazjonalna na terenie poszczególnych sołectw:

Sołectwo Wilkowice;

- Pan Ryszard Rączka – sołtys Wilkowic,

- Pani Czesława Rączka – żona sołtysa Wilkowic

Sołectwo Bystra;

- Pan Żywisław Zasiadczuk – sołtys Bystrej,

- Pani Teresa Zasiadczuk – żona sołtysa Bystrej

Sołectwo Meszna;

- Pan Antoni Kufel – sołtys Mesznej,

- Pani Maria Kufel – żona sołtysa Mesznej

§ 3. 1. Terminem płatności i poboru opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2. Inkasent pobierający opłatę targową, zobowiązany jest wydać wpłacającemu dowód wpłaty na pobraną kwotę.

§ 4. 1) Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a i b w następującej wysokości:

a) inkasentowi pobierającemu opłatę targową na targowisku w Wilkowicach przy ul. Wyzwolenia, w wysokości 80% pobranej opłaty targowej.

b) inkasentom pobierającym opłatę targową na terenach poszczególnych sołectw, poza targowiskiem o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a, gdzie prowadzona jest sprzedaż okazjonalna, w wysokości 20% pobranej opłaty targowej.

pobranych i terminowo zainkasowanych kwot.

2) Zobowiązuje się inkasentów do rozliczania się z pobranych kwot opłaty targowej i ich wpłaty w kasie, w Urzędzie Gminy w Wilkowicach, w ciągu 10 dni od daty ich zainkasowania.

3) Wypłata prowizji, o której mowa w § 4 pkt 1 lit a i b, następuje w terminie 14 dni od dnia poprawnego rozliczenia zainkasowanych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/342/2013 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty targowej za rok 2014 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe