Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.340.2014 Rady Gminy Panki

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt.8,art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn.zm.), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j.:Dz.U. z 2013 r,  poz. 1381; z późn. zm.) Rada Gminy Panki uchwala:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy na rok 2015 z kwoty 61,37 zł za dt do kwoty 44,00 zł. za dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe