Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 43.353.2014 Rady Gminy Panki

z dnia 3 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konieczki

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r . poz. 594 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Panki, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa Konieczki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała NR 45/VIII/90 Rady Gminy w Pankach z dnia 20 grudnia 1990 w sprawie zatwierdzenia statutu sołectw w Gminie Panki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Panki


mgr inż. Dominik Mirek


Załącznik do Uchwały Nr 43.353.2014
Rady Gminy Panki
z dnia 3 listopada 2014 r.

STATUT SOŁECTWA KONIECZKI

GMINA PANKI

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Ogół mieszkańców wsi Konieczki tworzy wspólnotę samorządową w ramach odrębnej jednostki pomocniczej

2. Nazwa jednostki pomocniczej brzmi: Sołectwo Konieczki.

§ 2. Samorząd mieszkańców sołectwa Konieczki działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r poz 594),

2) Statutu Gminy Panki,

3) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Sołectwo Konieczki stanowi obszar 347,8310 hektarów.

2. Siedzibą organów jednostki pomocniczej jest miejscowość Konieczki.

II. Zadania sołectwa i sposób realizacji

§ 4. Do zadań zebrania wiejskiego Samorządu Mieszkańców Sołectwa Konieczki szczególnie należy :

1. wybór i odwołanie organów sołectwa,

2. inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz społeczności lokalnej,

3. organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

4. podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach posiadanych kompetencji,

5. zbieranie opinii społecznej w sprawach dotyczących problematyki wsi  oraz przekazywania jej Radzie Gminy,

6. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji społecznej w sprawach dotyczących kraju, gminy i sołectwa,

7. występowanie z wnioskami do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa,

8. decydowanie o sposobie wydatkowania środków finansowych w sołectwie,

9. współpraca z radnymi z terenu sołectwa.

§ 5. Zadania określone w § 4 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1. podejmowanie uchwał,

2. wydawanie opinii,

3. uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych,

4. przedstawianie organom Gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych,

5. współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa,

6. zgłaszanie wniosków do Wójta,

7. współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

§ 6. Uchwały i opinie z zebrania wiejskiego, Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy, który w zależności od charakteru sprawy załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

III. Struktura organizacyjna

§ 7. 1. Organami jednostki pomocniczej sołectwa jest:

a) zebranie wiejskie

b) Sołtys

2. Kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej trwa cztery lata.

3. Sołtys, rada sołecka działa również po upływie kadencji, do czasu wyborów zarządzonych przez Radę Gminy.

4. Obsługę techniczno – biurową organów sołectwa zapewnia Urząd Gminy.

§ 8. 1. Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samorządności i demokratyzmu, kolegialności i jawności w swojej pracy,

2. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej, co najmniej raz w roku, obowiązany jest składać na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swojej działalności.

IV. Zasady i tryb zwoływania zebrania wiejskiego oraz warunki podejmowania uchwał

§ 9. 1. Zebranie wiejskie jest organem stanowiącym sołectwa.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają mieszkańcy sołectwa Konieczki posiadający czynne prawo wyborcze.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu, na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy.

2. Zebranie wiejskie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. Zebranie wiejskie może być zwołane przez Radę Sołecką.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali powiadomieni mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów (liczba głosów za jest większa od liczby głosów przeciw).

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 12. Zebranie wiejskie:

1. Wybiera oraz odwołuje Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

2. Podejmuje uchwały w sprawach dotyczących sołectwa.

V. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zakres ich zadań:Sołtys, Rada Sołecka

§ 13. 1. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.

2 . Rada Sołecka składa się z 3 – 5 członków.

§ 14. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje przewodniczący w zależności od potrzeb.

2. O posiedzeniu Rady Sołeckiej, Sołtys zawiadamia miejscowych radnych Rady Gminy.

§ 15. 1. Sołtys

a) kieruje pracą Rady Sołeckiej oraz reprezentuje sołectwo na zewnątrz,

b) występuje w imieniu sołectwa wobec władz, instytucji, organizacji i osób prywatnych we wszystkich sprawach, które dotyczą społecznych i prawnych interesów sołectwa,

c) o ile jest radnym, bierze udział w sesjach Rady Gminy i komisjach na zasadach określonych w Statucie Gminy

d) bierze udział we wspólnych naradach sołtysów,

e) informuje ogół mieszkańców we wszystkich ważnych dla sołectwa sprawach.

2. Sołtysowi może przysługiwać dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na mocy odrębnej uchwały Rady Gminy.

§ 16. 1. Zadaniem Rady Sołeckiej jest pełnienie funkcji pomocniczo – doradczej Sołtysa.

2. Do zadań Rady Sołeckiej należy ścisła współpraca z Sołtysem w zakresie spraw należących do kompetencji Sołtysa oraz występowanie do organów Gminy z inicjatywami społeczno – gospodarczymi i problemami do rozstrzygnięcia, dotyczącymi Sołectwa i Gminy.

3. Rada Sołecka może pełnić funkcję grupy inicjatywnej dla realizacji zadań Sołectwa z upoważnienia Zebrania Wiejskiego.

4. Rada Sołecka może składać do Wójta Gminy wnioski i propozycje do budżetu Gminy w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach.

5. W sprawach dotyczących Sołectwa, Rada Sołecka może podejmować uchwały, opinie i wnioski przyjmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady Sołeckiej.

VI. Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 17. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej zarządza się w okresie 3 miesięcy od dnia wyboru rady gminy.

2. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonywany wybór sołtysa i rady sołeckiej zarządza Rada Gminy w formie uchwały. Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.

3. Zawiadomienie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną data zebrania

§ 18. 1. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność osobista 20% uprawnionych do głosowania w sołectwie.

2. O ile w wyznaczonym terminie nie będzie wymaganego quorum, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

3. Nowy termin ustala się w tym samym dniu co pierwszy, pół godziny później.

4. Wybory lub odwoływania sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.

§ 19. 1. W celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, zebranie wiejskie powołuje 3 osobową komisję. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.

2. Do zadań komisji należy :

a) rejestrowanie kandydatur na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

b) obliczanie głosów oddawanych na poszczególne kandydatury,

c) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

d) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

3. Protokół podpisują członkowie komisji oraz przewodniczący zebrania.

4. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

5. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko Sołtysa ani Rady Sołeckiej.

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.

2. Kandydatem może być osoba;

1) która wyraziła zgodę na kandydowanie,

2) będąca mieszkańcem sołectwa,

3) posiadająca bierne prawo wyborcze

3. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybór członków rady sołeckiej.

4. Zebranie wiejskie może postanowić o przeprowadzeniu wyborów sołtysa i rady sołeckiej jednocześnie na odrębnych kartach do głosowania.

§ 21. Komisja powołana w celu przeprowadzenia wyborów zamyka listę kandydatur na stanowisko Sołtysa, członków do Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania wiejskiego.

§ 22. 1. Na stanowisko sołtysa zostaje wybrany kandydat, który uzyskał najwięcej głosów.

2. W przypadku równej liczby głosów głosowanie zostanie powtórzone, z tym, że w wyborach biorą udział kandydaci, którzy uzyskali największą, równą liczbę głosów.

3. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się losowanie.

§ 23. 1. Zebranie wiejskie dokonuje wyboru pozostałych członków Rady Sołeckiej w liczbie 3 – 5 osób.

2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia wówczas przeprowadza się losowanie.

VII. Zasady i tryb odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 24. 1. Odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję zebrania wiejskiego.

2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania wiejskiego w celu odwołania Sołtysa bądź Rady Sołeckiej albo poszczególnych ich członków podejmuje Wójt Gminy ustalając miejsce, dzień, godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.

3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Wójta Gminy.

4. O odwołanie może występować :

a) Wójt Gminy z własnej inicjatywy,

b) Wnioskodawca, który uzyskał co najmniej 20% podpisów uprawnionych do wyborów mieszkańców sołectwa,

5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Wójt Gminy nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:

a) stanowiące zarzuty niewywiązywania się z obowiązków statutowych,

b) nie respektowanie uchwał zebrania wiejskiego,

c) wskazujące na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej.

6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba, że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionej przyczyny.

7. Zebranie wiejskie obowiązane jest do wysłuchania wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanego.

8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje komisję odwoławczą powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.

9. Wyniki uchwały zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa.

10. Sołtys bądź członek Rady Sołeckiej może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.

11. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa w czasie trwania kadencji, Wójt Gminy zwołuje zebranie wiejskie dla wyboru nowego sołtysa.

12. Wybory dla uzupełnienia składu rady sołeckiej, przeprowadza samodzielnie zebranie wiejskie, zwołane przez sołtysa. W wyborach uzupełniających do rady sołeckiej karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady sołeckiej.

VIII. Nadzór nad działalnością sołectwa

§ 25. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem celowości, rzetelności i gospodarności.

§ 26. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa w zakresie zgodności z prawem sprawuje Rada Gminy i Wójt Gminy.

2. Kontrolę nad Sołtysem i Radą Sołecką sprawuje Zebranie Wiejskie.

3. Sołtys i Rada Sołecka są zobowiązani niezwłocznie udostępnić Wójtowi i Radzie wszelkie dokumenty dotyczące działalności sołectwa oraz udzielać pisemnych wyjaśnień.

§ 27. 1. Kopię protokołu z Zebrania Wiejskiego i podjęte uchwały Sołtys przekazuje Wójtowi w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego sprzeczne z prawem, Statutem Gminy lub Statutem Sołectwa są nieważne.

3. Nieważność uchwał podejmowanych przez Zebranie Wiejskie stwierdza Rada Gminy podając treść rozstrzygnięcia do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

IX. Postanowienia końcowe

§ 28. Zmiany niniejszego Statutu dokonuje Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe