Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/362/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust.1 i 2 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2014 r. poz. 718)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2015 r.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

Dopuszczalna masa
całkowita w tonach

Posiadające wyposażenie w katalizator

Tak

Nie

Powyżej 3,5

Włącznie 5,5

744

768

Powyżej 5,5

Włącznie 7,5

946

968

Powyżej 7,5

Mniej niż 12

1066

1094

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

15

2

1302

1426

15

2

1810

1846

12

18

3

1758

1810

18

3

2438

2568

12

29

4 i więcej

2366

2504

29

4 i więcej

2898

3084

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Posiadające wyposażenie w katalizator

Nie mniej niż

Mniej niż

Tak

Nie

3,5

12

920

946

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

18

2

1066

1094

18

25

2

1276

1302

25

31

2

1846

1910

31

2

2256

2378

12

40

3 i więcej

2180

2246

40

3 i więcej

2914

3084

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą 7 i więcej ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

7

12

464

476

Dopuszczalna masa całkowita zespołu w tonach

Liczba osi

Rodzaj zawieszenia

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne lub równoważne

Inne (resorowe)

12

25

1

658

722

25

1

1094

1664

12

28

2

658

722

28

38

2

1094

1664

38

2

1488

2180

12

38

3 i więcej

1206

1650

38

3 i więcej

1228

1664

4. Od autobusów:

Liczba miejsc do siedzenia

Posiadające wyposażenie w katalizator

Tak

Nie

do 15 włącznie

600

636

16-29 włącznie

1066

1094

30 i więcej

2044

2070

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowska w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe