Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI.522.2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 5 ustęp 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się następujące stawki roczne podatku od nieruchomości, obowiązujące na terenie Gminy Wojkowice:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,87 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,36 zł od 1 m² powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych –  0,72 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,92 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,29 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, w zależności od rodzaju:

- od garaży w budynkach niemieszkalnych – 7,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- od zabudowań gospodarczych zajętych na potrzeby własne osób fizycznych (komórki, chlewy, stodoły) – 4,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

- od pozostałych – 7,12 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza lub leśna – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ustęp 1 pkt 3 i ustęp 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/408/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w Gminie Wojkowice.

§ 3. 3. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 4. 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r., lecz nie wcześniej, niż po upływie 14 dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe