Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI.523.2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2015 r. oraz zwolnień z tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2015 r. w Gminie Wojkowice, w zależności od masy całkowitej i roku produkcji pojazdu:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Rok produkcji

3,5 tony do 5,5 tony włącznie

Do 31.12.2004 r.

822,00 zł

Od 1.01.2005 r.

705,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,

Rok produkcji

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

Do 31.12.2004 r.

1 362,00 zł

Od 1.01.2005 r.

1 234,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

Rok produkcji

Powyżej 9 ton do 12 ton

Do 31.12.2004 r.

1 551,00 zł

Od 1.01.2005 r.

1 422,00 zł

d) o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej, niż 12 ton, według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

15

1 598,00zł

1 681,00 zł

15

-

1 681,00 zł

1 763,00 zł

Trzy osie

12

19

1 822,00 zł

1 998,00 zł

19

23

1 998,00 zł

2 174,00 zł

23

-

2 174,00 zł

2 350,00 zł

Cztery osie i więcej

12

27

2 328,00 zł

2 527,00 zł

27

29

2 527,00 zł

2 751,00 zł

29

-

2 751,00 zł

3 056,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 7 ton według poniższego zestawienia:

Rok produkcji

Od 3,5 tony i poniżej 7 ton

Do 31.12.2004 r.

1 094,00 zł

Od 1.01.2005 r.

970,00 zł

b) od 7 ton i poniżej 12 ton według poniższego zestawienia:

Rok produkcji

Od 7 ton i poniżej 12 ton

Do 31.12.2004r.

1 362,00 zł

Od 1.01.2005 r.

1 234,00 zł

c) równej lub wyższej 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Dwie osie

12

25

1 551,00 zł

1 681,00 zł

25

31

1 810,00 zł

1 939,00 zł

31

-

1 975,00 zł

2 420,00 zł

Trzy osie

12

36

2 461,00 zł

2 475,00 zł

36

-

2 850,00 zł

3 172,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą: od 7 ton i poniżej 12 ton

Rok produkcji

Od 7 ton i poniżej 12 ton

Do 31.12.2004 r.

904,00 zł

Od 1.01.2005 r.

830,00 zł

równej lub wyższej 12 ton według poniższego zestawienia:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych

Nie mniej niż

Mniej niż

Pneumatyczne zawieszenie osi jezdnej lub zawieszenie uznane za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnej

Jedna oś

12

25

970,00 zł

1 099,00 zł

25

-

1 139,00 zł

1 270,00 zł

Dwie osie

12

28

1 293,00 zł

1 410,00 zł

28

33

1 450,00 zł

1 580,00 zł

33

38

1 634,00 zł

1 763,00 zł

38

-

1 880,00 zł

2 233,00 zł

Trzy osie i więcej

12

38

1 681,00 zł

1 810,00 zł

38

-

2 009,00 zł

2 268,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia (łącznie z kierowcą):

Rok produkcji

Do 15 miejsc włącznie

Od 16 miejsc do 29 miejsc włącznie

Od 30 i więcej

Do 31.12.2004 r.

812,00 zł

1 352,00 zł

2 035,00 zł

Od 1.01.2005 r.

683,00 zł

1 223,00 zł

1 902,00 zł

§ 2. 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych pojazdy przeznaczone i używane do działań związanych z ochroną przeciwpożarową w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami).

§ 3. 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc u chwała Rady Miasta Wojkowice nr XLIV/409/2013 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wojkowice w 2014 r. oraz zwolnień z tego podatku.

§ 4. 4. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Wojkowicach.

§ 5. 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r., lecz nie wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe