Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI.524.2014 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 5 listopada 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Wojkowice na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Miasta Wojkowice uchwala, co następuje

§ 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/428/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014, polegających na zmianie przeznaczenia iprzeniesieniu w planie wydatków kwoty – 116 800 zł między działami i rozdziałami oraz zmianie przeznaczenia iprzeniesieniu w planie wydatków kwoty – 16 440 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2014

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność.

40 000

60004

Lokalny transport zbiorowy.

40 000

Wydatki bieżące:

40 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

40 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

40 000

700

Gospodarka mieszkaniowa.

76 800

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

76 800

Wydatki bieżące:

1 800

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 800

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

1 800

Wydatki majątkowe:

75 000

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

75 000

710

Działalność usługowa.

106 800

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego.

71 800

Wydatki bieżące:

71 800

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

71 800

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

70 000

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 800

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne.

5 000

Wydatki bieżące:

5 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

5 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

5 000

71095

Pozostała działalność.

30 000

Wydatki bieżące:

30 000

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

30 000

750

Administracja publiczna.

10 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

10 000

Wydatki bieżące:

10 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

10 000

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

10 000

801

Oświata i wychowanie.

6 740

6 740

80101

Szkoły podstawowe.

3 370

Wydatki bieżące:

3 370

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

3 370

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

3 370

80104

Przedszkola.

1 685

Wydatki bieżące:

1 685

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 685

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 685

80110

Gimnazja.

1 685

Wydatki bieżące:

1 685

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 685

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 685

80195

Pozostała działalność.

6 740

Wydatki bieżące:

6 740

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

6 740

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

6 740

852

Pomoc społeczna.

9 700

9 700

85202

Domy pomocy społecznej.

9 700

Wydatki bieżące:

9 700

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

9 700

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

9 700

85215

Dodatki mieszkaniowe.

9 700

Wydatki bieżące:

9 700

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych:

9 700

§ 2. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/428/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014, polegających na zmianie przeznaczenia w planie wydatków kwoty – 52 596 zł, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2014

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna.

116

116

75011

Urzędy wojewódzkie.

116

116

Wydatki bieżące:

116

116

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

116

116

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

116

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

116

851

Ochrona zdrowia.

1 680

1 680

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

1 680

1 680

Wydatki bieżące:

1 680

1 680

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

1 680

1 680

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

1 680

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

1 680

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

13 300

13 300

85395

Pozostała działalność.

13 300

13 300

Wydatki bieżące:

13 300

13 300

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

13 300

13 300

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

13 300

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

13 300

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

13 300

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

13 300

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

37 500

37 500

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

2 500

2 500

Wydatki bieżące:

2 500

2 500

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

2 500

2 500

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

2 500

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

2 500

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

35 000

35 000

Wydatki majątkowe:

35 000

35 000

w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne:

35 000

35 000

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

35 000

§ 3. Dokonać zmian w tabeli nr 2 uchwały Rady Miasta Wojkowice nr XLVI/428/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2014, polegających na przeniesieniu w planie wydatków kwoty – 312 500 zł między działami i rozdziałami oraz przeniesieniu w planie wydatków kwoty – 18 000 zł między rozdziałami, wg następującego zestawienia: Tabela nr 2 – Wydatki budżetowe na rok 2014

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

020

Leśnictwo.

3 000

02095

Pozostała działalność.

3 000

Wydatki bieżące:

3 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

3 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

3 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

137 500

40002

Dostarczanie wody.

137 500

Wydatki bieżące:

137 500

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

137 500

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

137 500

600

Transport i łączność.

125 000

60004

Lokalny transport zbiorowy.

125 000

Wydatki bieżące:

125 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

125 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

125 000

710

Działalność usługowa.

45 000

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne.

35 000

Wydatki bieżące:

35 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

35 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

35 000

71035

Cmentarze.

10 000

Wydatki bieżące:

10 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

10 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

10 000

750

Administracja publiczna.

15 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

15 000

Wydatki bieżące:

15 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

15 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

15 000

852

Pomoc społeczna.

25 000

85202

Domy pomocy społecznej.

25 000

Wydatki bieżące:

25 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

25 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

25 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

267 500

18 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

137 500

Wydatki bieżące:

137 500

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

137 500

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

137 500

90003

Oczyszczanie miast i wsi.

18 000

Wydatki bieżące:

18 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

18 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

18 000

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

105 000

Wydatki bieżące:

105 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

105 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

105 000

90095

Pozostała działalność.

25 000

Wydatki bieżące:

25 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

25 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

25 000

926

Kultura fizyczna

25 000

92601

Obiekty sportowe.

25 000

Wydatki bieżące:

25 000

w tym: wydatki jednostek budżetowych:

25 000

w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych:

25 000

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe