Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 471/XXXVII/2014 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),  uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach nr 379/XXX/2013 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2014 rok Rada Miejska w Woźnikach uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany dochodów budżetu gminy o kwotę

(-)8 328 751,00 zł

do ogólnej kwoty dochodów
w tym:

30 698 185,28 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

(-)14 964,00 zł

a) wpływy z różnych opłat

(-)2 864,00 zł

b) odsetki od środków na rachunku bankowym

(-)6 500,00 zł

c) wpływy z różnych dochodów

(-)13 000,00 zł

d) dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami8 000,00 zł

2/ majątkowe w kwocie

(-) 8 313 787,00 zł

a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich


(-)8 313 787,00 zł

§ 2.

Dokonać zmiany wydatków budżetu gminy o kwotę

(-)8 328 751,00 zł

do ogólnej kwoty wydatków
w tym:

32 294 320,90 zł

1/ bieżące w kwocie
z tego:

(-)14 964,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych

(-)14 964,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(-)14 964,00 zł

2/ majątkowe w kwocie
w tym:

(-)8 313 787,00 zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków unijnych

(-)8 313 787,00 zł


(-)8 313 787,00 zł

§ 3.

Dokonać zmian planu dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami nr 1 i 2.

§ 4.

Dokonać zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmiany przychodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oswiatowych:

- zwiększa się przychody - SP Woźniki10 000,00 zł

- zwiększa się rozchody - SP Woźniki10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 471/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 471/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 471/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 471/XXXVII/2014
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe