Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/871/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych

0,73 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

22,82 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,65 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń

4,63 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,66 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

f) nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych jako chlewiki, komórki,

5,42 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

g) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wyłącznie o charakterze sportowo - rekreacyjnym oraz bezpośrednio związanych
z tą działalnością, których powierzchnia użytkowa przekracza 2.000 m2

5,00 zł
od 1 m2 pow. użytkowej

h) zajętych na ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe o więcej
niż jednej kondygnacji, których powierzchnia użytkowa zajęta jest na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem ogólnodostępnych usług parkingowych

7,66 zł
od 1 m2 pow. użytkowej.

2) od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 u.p.o.l.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,88 zł
od 1 m2 powierzchni

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie
wodne

4,51 zł
od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,45 zł
od 1 m2 powierzchni


§ 2. Różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit.b, a stawką preferencyjną przewidzianą w § 1
pkt 1 lit. g oraz różnica pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit b, a stawką preferencyjną przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. h, w odniesieniu do podatników prowadzących działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE
L 352 z 24.12.2013 r.) i jej stosowanie może nastąpić po spełnieniu warunków określonych w załącznikach nr 1
i nr 2 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 r. oraz  Uchwała nr LI/747/14 Rady Miasta Zabrze z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr  XLV/658/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Zabrze na 2014 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/871/14
Rady Miasta Zabrze
z dnia 6 listopada 2014 r.

§ 1. 1. Pomoc de minimis, o której mowa w § 2 uchwały stanowi pomoc w ramach zasady de minimis, która jest zwolniona z wymogu notyfikacji, ze względu na spełnienie warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z dnia 24 grudnia 2013 r.).

2. Ze stawek podatku od nieruchomości przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. g oraz lit. h, uchwały mogą korzystać wszyscy podatnicy prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno - prawną oraz sposób finansowania, z wyłączeniem zakresu określonego w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

§ 2. 1. Podatnicy mogą skorzystać ze stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tysięcy euro.

2. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów mogą skorzystać ze stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis, jeżeli wartość brutto tej pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro.

§ 3. 1. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany,
w terminie do 31 stycznia, do przedłożenia Prezydentowi Miasta Zabrze:

1) formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.);

2) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanych w tym roku oraz w ciągu
2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

2. W przypadku nabycia prawa do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik składa stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, a w przypadku osób fizycznych nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z dokumentami, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2.

§ 4. 1. W przypadku, gdy organ podatkowy po otrzymaniu dokumentów określonych w § 3 załącznika nr 1 do uchwały stwierdzi, iż zastosowanie stawek podatkowych stanowiących pomoc de minimis nie jest możliwe z powodu niespełnienia warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
i w niniejszym załączniku, wobec podatnika będą miały zastosowanie stawki przewidziane w § 1 pkt 1
lit. b uchwały. W takiej sytuacji podatnicy składający deklaracje na podatek od nieruchomości zostaną wezwani do złożenia stosownej korekty deklaracji, natomiast wobec podatników będących osobami fizycznymi zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego z zastosowaniem stawek przewidzianych § 1
pkt 1 lit. b uchwały.

2. W przypadku utraty warunków uprawniających do korzystania z pomocy de minimis w trakcie roku podatkowego, podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis powiadomić o tym pisemnie Prezydenta Miasta Zabrze składając jednocześnie stosowną korektę deklaracji na podatek od nieruchomości lub gdy jest osobą fizyczną nową informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

3. Podatnik, o którym mowa w ust. 2, traci prawo do korzystania ze stawek przewidzianych w § 1 pkt 1 lit. g oraz lit. h, uchwały od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły okoliczności powodujące utratę prawa do korzystania z pomocy de minimis.

§ 5. 1. Po sprawdzeniu, iż w stosunku do podatnika może być zastosowana stawka podatkowa przewidziana w § 1 pkt 1 lit. g oraz lit. h uchwały, Prezydent Miasta Zabrze wydaje zaświadczenie w terminie i na formularzu zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy
de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354 ze zm.), stwierdzające,
iż udzielone wsparcie jest pomocą de minimis.

2. Wartość udzielonej pomocy brutto stanowi:

1) iloczyn powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
o charakterze sportowo rekreacyjnym oraz różnicy pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b,
a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. g

2) iloczyn powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności zajętych na ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe o więcej niż jednej kondygnacji, których powierzchnia użytkowa zajęta jest na prowadzenie działalności związanej ze świadczeniem ogólnodostępnych usług parkingowych oraz różnicy pomiędzy stawką określoną w § 1 pkt 1 lit. b, a stawką przewidzianą w § 1 pkt 1 lit. h

3. Równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielania pomocy.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/871/14
Rady Miasta Zabrze
z dnia 6 listopada 2014 r.

………………………………….

Imię i nazwisko/ nazwa firmy………………………………….

Adres zamieszkania/ siedziby firmy…………………………………

NIP

Oświadczenie

Realizując obowiązek wynikający z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j. t. Dz. U. z 2007 r., nr 59, poz. 404 ze zm.), a także § 3
ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały oświadczam, iż:


1. w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach otrzymałem pomoc de minimis o łącznej wartości brutto …………………zł, stanowiącej równowartość ………………..euro.*


2. w bieżącym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach nie otrzymałem pomocy
de minimis od jakiegokolwiek podmiotu udzielającego pomocy ze środków publicznych.*

……………………………………

(podpis przedsiębiorcy lub osób

upoważnionych do reprezentowania podmiotu)
*niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t  Dz.U. z 2014 r, poz. 849 ) dalej u.p.o.l.,  rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

Stawki określone przez radę nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art. 20 u.p.o.l. i ogłoszonych w dniu 07 sierpnia 2014 r.

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o którym mowa powyżej, został ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014 r. (M.P. poz. 575). Zgodnie z powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%).

Na terenie Miasta Zabrze proponuje się przyjąć stawki podatku od nieruchomości na poziomie lat 2013 i 2014, co zostało uwzględnione w projekcie budżetu miasta na 2015 rok.

W związku z powyższym skutki wynikające z braku zmiany stawek na 2015 rok odwzorowanie będą miały w pomniejszeniu przypisów należności z tytułu podatku od nieruchomości na poziomie
418.604 zł ( 0,4 % co stanowi wzrost górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015 rok) oraz na poziomie 941.859 zł ( 0,9 % co stanowi wzrost górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 rok).

Niniejszy projekt uchwały zawiera różnicowanie stawek podatkowych dotyczących przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  Zgodnie z art. 20c u.p.o.l.
w sytuacji, gdy akt prawa miejscowego przewiduje udzielanie pomocy publicznej w przypadkach,
o których mowa w art. 5 ust. 2-4, w art. 10 ust. 2 oraz w art. 19 pkt 1 i 3 u.p.o.l., tj. poprzez różnicowanie stawek podatkowych, pomoc ta może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis.

W związku z powyższym uchwała w tej części stanowi program pomocy de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

Niniejszy projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe