Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/872/14 Rady Miasta Zabrze

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( j. t. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

uchwala się, co następuje

§ 1. Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

756,00

1.260,00

1.536,00

b) równej lub wyższej 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

13

1.596,00

1.680,00

13

14

1.680,00

1.776,00

14

15

1.776,00

1.836,00

15

1.836,00

1.908,00

3 osie

12

17

1.776,00

1.836,00

17

19

1.836,00

1.908,00

19

21

1.908,00

1.968,00

21

23

1.968,00

2.076,00

23

25

2.076,00

2.148,00

25

2.148,00

2.220,00

4 osie i więcej

12

25

2.076,00

2.148,00

25

27

2.148,00

2.220,00

27

29

2.220,00

2.304,00

29

31

2.304,00

3.000,00

31

3.000,00

3.000,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Do 7

Powyżej 7 i poniżej 12

Stawka podatku (w złotych)

1.680,00

1.800,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12

18

1.800,00

1.836,00

18

25

1.836,00

1.908,00

25

31

1.908,00

1.968,00

31

1.968,00

2.352,00

3 osie

12

40

2.244,00

2.292,00

40

2.904,00

3.048,00

3. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1248,00 zł.

4. Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12

18

1.128,00

1.128,00

18

25

1.128,00

1.128,00

25

1.248,00

1.248,00

2 osie

12

28

1.248,00

1.248,00

28

33

1.248,00

1.248,00

33

38

1.512,00

1.608,00

38

2.136,00

2.136,00

3 osie

12

38

1.380,000

1.512,00

38

2.136,00

2.136,00

5. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Mniejszej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku (w złotych)

1.800,00

2.256,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/659/13 Rady Miasta Zabrze z dnia 18 listopada 2013r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Zabrze na 2014 rok.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Zabrze


mgr Marian Czochara


Uzasadnienie

Stosownie do postanowień art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ) rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od środków transportowych. Stawki te nie mogą być niższe niż stawki minimalne ogłoszone
w obwieszczeniu Ministra Finansów poz. 895 z dnia 10 października 2014r. Stawki również nie mogą przekraczać stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów na podstawie art.20 u.p.o.l. i ogłoszonych w obwieszczeniu dnia 07.08.2014r. Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku,
w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen, o których mowa powyżej, został ustalony na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dnia 15 lipca 2014r. ( M.P. poz. 575). Zgodnie z powyższym komunikatem wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2014r.
w stosunku do pierwszego półrocza 2013r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%). Wobec powyższego górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych na 2015r. wzrosły o 0,4%.

Na terenie Miasta Zabrze proponuje się przyjąć stawki podatku od środków transportowych na poziomie lat 2013 i 2014, co zostało uwzględnione w projekcie budżetu Miasta na 2015 rok.

W związku z powyższym skutki wynikające z braku zmiany stawek na 2015 rok odwzorowanie będą miały w pomniejszeniu przypisów należności z tytułu podatku od środków transportowych na poziomie
11 tys.zł. ( 0,4%  - wzrost górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2015r.) oraz 25 tys.zł.
( 0,9% - wzrost górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014r.)

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej uchwały.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe