Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/708/14 Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku, poz. 595 z   późn. zm.) i   art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 roku o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2013 r. poz. 217 z   późn.zm.)  

na wniosek Dyrektora Szpitala Powiatowego w   Zawierciu  

RADA POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO uchwala, co następuje:  

§   1.   Wprowadzić następującą zmianę do wykazu przedsiębiorstw, jednostek i   komórek organizacyjnych Szpitala Powiatowego w   Zawierciu, stanowiącego załącznik nr 1   do Statutu Szpitala Powiatowego w   Zawierciu (tekst jednolity ogłoszony Obwieszczeniem Rady Powiatu Zawierciańskiego, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXIII / 268 / 12 z   dnia 26 kwietnia 2012 roku i   opublikowanym w   Dz. Urz. Woj. Śl. rocznik 2012, poz. 2291 z   późn.zm.):  

-   do wykazu komórek i   jednostek przedsiębiorstwa pod nazwą Ambulatorium dodać pkt 20a w   brzmieniu: „Pracownia Spirometrii”.  

§   2.   Inne zapisy Statutu Szpitala Powiatowego w   Zawierciu pozostają bez zmian.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Zawierciańskiego  


mgr inż.   Adam   Rozlach

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe