Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/638/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849),  na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynosi:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby osi, rodzaju zawieszenia i dopuszczalnej masy całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Powyżej 3,5
do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5
do 9 włącznie

Powyżej 9
i poniżej 12

Samochody ciężarowe


447,00 zł


838,00 zł


1.259,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:


Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Zawieszenie osi pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

15

1.428,00 zł

1.441,00 zł

15

1.622,00 zł

1.706,00 zł

3 osie

12

19

1.944,00 zł

1.958,00 zł

19

23

2.126,00 zł

2.140,00 zł

23

2.266,00 zł

2.279,00 zł

4 osie i więcej

12

27

2.279,00 zł

2.307,00 zł

27

29

2.518,00 zł

2.531,00 zł

29

3.062,00 zł

3.133,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 i pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton:
Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach)


Do 7 włącznie

Powyżej 7
i poniżej 12

Ciągniki siodłowe i balastowe


1.693,00 zł


1.917,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów (w tonach):
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa

Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

2 osie

12

25

1.944,00 zł

1.971,00 zł

25

31

2.140,00 zł

2.195,00 zł

31

2.013,00 zł

2.421,00 zł

3 osie i więcej

12

40

2.363,00 zł

2.377,00 zł

40

3.062,00 zł

3.133,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 i pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton:


Rodzaj pojazdu

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy lub naczepy
łącznie z pojazdem silnikowym
od 7 ton i poniżej 12 ton

przyczepy i naczepy


349,00 zł

b) równą lub wyższą niż 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Zawieszenie osi  pneumatyczne
lub  uznawane
za równoważne


Inne
systemy zawieszenia
osi jezdnych

Nie mniej niż

Mniej niż

1 oś

12

25

321,00 zł

447,00 zł

25

447,00 zł

756,00 zł

2 osie

12

28

349,00 zł

434,00 zł

28

33

854,00 zł

1.175,00 zł

33

38

1.175,00 zł

1.791,00 zł

38

1.579,00 zł

2.336,00 zł

3 osie i więcej

12

38

938,00 zł

1.300,00 zł

38

1.259,00 zł

1.776,00 zł

4) od autobusu, o którym mowa w art. 8 pkt. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:Rodzaj pojazdu

Ilość miejsc do siedzenia
(łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobusy

Mniejsza niż 30 miejsc

Równa lub wyższa niż 30 miejsc

1.077,00 zł

2.266,00 zł

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXV/469/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień obowiązujących od dnia 1 stycznia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 7084).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej „Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach oraz dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe