Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 244/XXXI/2014 Rady Gminy Irządze

z dnia 11 listopada 2014r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013r, poz. 594 z późn. zm.), oraz art.21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,  mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu  Cywilnego (t.j. Dz.U.z 2014, poz.150.) Rada Gminy  Irządze uchwala co następuje

§ 1. Uchwala się „Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Irządze w latach 2014-2019” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 233/XXX/2014 Rady Gminy Irządze z dnia 13 sierpnia 2014r., w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Irządze


Tomasz Rodacki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 244 / XXXI/2014
Rady Gminy Irządze z dnia 11 listopada 2014r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019.

Rozdział 1.

ANALIZA AKTUALNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY WRAZ Z PROGNOZĄ DOTYCZĄCĄ WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO

1. wielkość i stan techniczny zasobów mieszkaniowych

Mieszkaniowy Zasób Gminy Irządze stanowią lokale mieszkalne i socjalne znajdujące się w budynkach stanowiących własność Gminy Irządze.

Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy przedstawia się następująco:

L.p.

Lokalizacja lokali

Ilość mieszkań

rodzaj lokalu

Pow. uż. m2

Stan techniczny budynku

Istniejące instalacje

Irządze 125 –budynek Agronomówka

2

komunalny

94,00

dobry

elektryczna, wodociągowa, c.o., kanalizacyjna- kan. lok.

1

socjalny

27,50

dobry

Irządze 127–budynek Dom Nauczyciela

4

komunalny

179,00

średni

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna- kan. lok.
ogrzewanie-piece kaflowe

Woźniki 30 -budynek Agronomówka

2

komunalny

100,00

średni

elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna - kan. lok.
ogrzewanie-piece kaflowe

Irządze 128–budynek

2

komunalny

79,60

dobry

elektryczna, wodociągowa, c.o., kanalizacyjna –kan. lok.

Razem:

11

480,10

W budynku „Agronomówki” w Irządzach 125 znajdują się 2 lokale mieszkalne – komunalne (piętro i parter), 1 lokal socjalny (parter). Budynek wybudowany w latach 60-tych.

Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i centralne ogrzewanie.

Dom Nauczyciela –Irządze 127 posiada dwa lokale na parterze i dwa na piętrze, nie posiada centralnego ogrzewania (piece kaflowe), wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Budynek wybudowany w latach 70-tych.

Budynek w Irządzach nr 128 w którym mieści się jeden lokal użytkowy posiada 2 lokale mieszkalne na piętrze. Wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Wybudowany przed 1950 rokiem. W 2006 r., wymiana okien i wykonana termomodernizacji budynku. Obecnie przeznaczony do sprzedaży zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Irządze Nr 82/X/2012 z dnia 21.02.2012 r.

W Woźnikach znajduje się budynek tzw. Agronomówka o 2 lokalach mieszkalnych (parter i piętro), ogrzewanie piecowe ,instalacja wodna i kanalizacyjna. Gmina nie posiada lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2.

b) Z mieszkaniowego zasobu gminy wydziela się: 1 lokal przeznaczony do wynajmu na czas trwania stosunku pracy i emerytur w miejscowości Irządze 127- budynek (Dom Nauczyciela). Umowy najmu zawierane będą przez Wójta Gminy Irządze.

c) przewidywana wielkość zasobów mieszkaniowych w latach 2014-2019 nie ulegnie zmianie oprócz sprzedaży 2 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku –Irządze 128, przeznaczonym do sprzedaży. Gmina nie przewiduje budowy nowych mieszkań.

PROGNOZA DOTYCZACA WIELKOŚCI I STANU TECHNICZNEGI ZASOBU MIESZKANIOWEGO W POSZCZEGÓLNYCH LATACH OBOWIAZYWANIA PROGRAMU

L.p.

Lokalizacja lokali

stan techniczny budynku

rodzaj lokalu

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

Irządze 125 –budynek Agronomówka

dobry

komunalny

bez zmian

bez zmian

bez zmian

remont

bez zmian

bez zmian

dobry

socjalny

bez zmian

bez zmian

bez zmian

remont

bez zmian

bez zmian

2

Irządze 127–budynek Dom Nauczyciela

średni

komunalny

bez zmian

remont

remont

bez zmian

bez zmian

bez zmian

3

Woźniki 30 -budynek Agronomówka

średni

komunalny

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

remont

remont

4

Irządze 128–budynek

dobry

komunalny

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

bez zmian

                                                                      Rozdział 2                                                                     

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Z PODZIAŁEM NA LATA.

LP.

Oznaczenie budynku

Określenie potrzeb

Planowany termin remontu
(rok)

1.

Woźniki 30- Agronomówka

Ocieplenie budynku, instalacja centralnego ogrzewania

2018-2019

2.

Irządze 127- Dom Nauczyciela

ocieplenie budynku, wymiana okien instalacja, wykonanie centralnego ogrzewania centralnego ogrzewania


2015-2016

4.

Irządze 125–Agronomówka

Ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej w 1 lokalu

2017

Naprawa i wymiana urządzeń wodno – kanalizacyjnych wewnątrz budynków, malowanie klatek 2014-2019 według potrzeb, naprawa przewodów kominowych 2014-2019 według potrzeb.

Rozdział 3.

PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W KOLEJNYCH LATACH

Obecnie budynek w Irządzach-128 jest w trakcie sprzedaży

zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Irządze Nr 82/X/2012 z dnia 21.02.2012 r.

Rozdział 4.

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

Czynsz obejmuje: koszty administrowania, koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania, należne podatki.

1. Stawkę bazową czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia, nie częściej niż dwa razy w roku w oparciu o niniejszą uchwałę. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu, a jedynie wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu.

2. Ustala się czynniki podwyższające i obniżające bazową stawkę czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o wartości stanowiące odpowiedni procent stawki bazowej:

1) . czynniki podwyższające stawkę bazową:

Lp.

czynnik

%

1

lokal wyposażony w instalację co

10

2

położenie budynku w centrum (Irządze)

10

3

lokal na piętrze

5

4

wyposażenie w W.C i łazienkę w lokalu

5

2) . czynniki obniżające stawkę bazową:

Lp.

czynnik

%

1.

lokal bez instalacji co

10

2.

brak instalacji ciepłej wody w lokalu

10

3.

lokal na parterze

5

4.

brak W.C i łazienki w lokalu

5

5.

stan techniczny budynku

15

3. Wysokość czynszu określa umowa najmu lokalu mieszkalnego.

4. Czynsz płatny jest na podstawie faktury, w terminie w niej określonym, na wskazane konto

bankowe Gminy.

5. Za zwłokę w zapłacie czynszu przysługują odsetki ustawowe.

6. Najemca oprócz czynszu zobowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od właściciela

lokalu mieszkalnego za dostawę lub odbiór.

- energii elektrycznej,

- wody,

- centralnego ogrzewania

- ścieków socjalno – bytowych.

na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami tych mediów.

7. W stosunku do najemców o niskich dochodach stosuje się obniżki czynszu.

Wysokość obniżek dochodowych przedstawia poniższa tabela:

Dochód w gospodarstwie
jednoosobowym

Dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Obniżka
w %

1

2

3

Do 125% najniższej emerytury

Do 85% najniższej emerytury

60%

Powyżej 125% do 150% najniższej emerytury

Powyżej 85% do 100% najniższej emerytury

40%

Powyżej 150% do 200% najniższej emerytury

Powyżej 100% do 125% najniższej emerytury

20%

8. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym, naliczonego przy uwzględnieniu czynników podwyższających lub obniżających stawkę bazową czynszu.

Rozdział 5.

ZARZĄDZANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

1. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza Wójt Gminy.

Zarządzaniem zasobami mieszkalnymi odbywać się będzie z wykorzystaniem pracowników administracji Urzędu Gminy.

2. W okresie obowiązywania Programu nie przewiduje się zmian w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

3. Wójt Gminy w wykonywaniu czynności określonych w ust.1 zobowiązany jest w szczególności do:

a) zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkalnych,

b) podejmowania czynności mających na celu utrzymanie lokali mieszkalnych we właściwym stanie technicznym,

c) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali poprzez zawieranie umów najmu, pobieranie czynszu i innych opłat związanych z najmem lokali,

d) remonty, konserwacje i modernizacje lokali i budynków.

Nie przewiduje się, że w latach objętych niniejszym programem może dojść do zmiany w zakresie

zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy na rzecz innych zarządców.

Rozdział 6.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH

1. Źródłem finansowani gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach będą środki finansowe przewidziane w budżecie gminy uchwalonym na kolejne lata, pochodzące między innymi z zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

2. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji i remontów nieruchomości będą środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

a) z budżetu gminy,

b) z wpływów osiągniętych z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,

c) dotacje z budżetu państwa,

d) z innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami prawa.

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy uwarunkowane będą wielkością wniesionych przez lokatorów opłat czynszowych.

3. Przewidywane wydatki w latach 2014-2019 dotyczące bieżącej eksploatacji, remontów i modernizacji.

Rodzaj wydatków
(w tys. złotych)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Koszty bieżącej
eksploatacji

5,00

5,00

5,00

5,50

5,50

5,50

Koszty remontów lokali i budynków -szacunkowo

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Rozdział 7.

POLITYKA W ZAKRESIE POPRAWY WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM MIESZKANIOWYM.

1. Poprawę wykorzystania i racjonalizacji gospodarki mieszkaniowej zakłada się poprzez:

a) coroczne zapewnienie w budżecie gminy środków na remonty lokali i budynków, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy,

b) weryfikację umów i wypowiadanie ich Najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby mieszkaniowe,

c) sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych,

d) wypowiadanie umów najmu lokali mieszkalnych zgodnie z zapisem art.11 ustawy o ochronie praw lokatorów,

2. Remonty, o których mowa w rozdziale 2, realizowane będą w sposób nie wymagający przydzielenia najemcom lokalu zamiennego.

3. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy wynajmowane będą na zasadach określonych odrębną uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Irządze.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe