Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/383/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 12 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od tego podatku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.5 ust. 1 i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz 849 ) oraz art.4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala  co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 oraz zwolnień od tego podatku wprowadza się następującą zmianę:

§ 3. otrzymuje brzmienie :

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części:

1) związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem , wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej

2) budynki gospodarcze lub ich części, w których jest prowadzona działalność rolnicza lub leśna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe