Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/386/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 12 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/372/2014 Rady gminy Istebna dnia 29 września 2014r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849) art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013r. poz.1381 ze zm.) , art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013r. poz. 465) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwala co następuje;

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/372/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 29 września 2014r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1 formularza informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiącego załącznik nr 1, kolumna B.1 poz.8 otrzymuje brzmienie: „Numer PESEL” ; poz. 9 otrzymuje brzmienie „Data urodzenia (w przypadku gdy numer PESEL nie został nadany)”

2) W § 1 pkt 2 formularza deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiącego załącznik nr 2, kolumna B.1 poz.8 otrzymuje brzmienie: „Nazwa pełna / Nazwisko , imię”; poz.9 otrzymuje brzmienie: „Nazwa skrócona” oraz kolumna B.2 poz.16 otrzymuje brzmienie: „Numer domu / numer lokalu".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Przewodniczący Rady


Jan Gazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/386/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/386/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 12 listopada 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe