Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/425/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)[1]) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.)[2]),

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej
stwierdza, że przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, która została uchwalona uchwałą Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013 roku
i uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 164, poz. 3058, z dnia 01 października 2007 r.), w części tekstowej planu wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 2 Przeznaczenie terenu, w § 7 wprowadza się ustęp 3 w brzmieniu: „3. Dopuszcza się na terenie oznaczonym symbolem 1ITK punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)”.

2) w rozdziale 3 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabaryty obiektów, w § 12:

a) punkt 1 uzupełnia się o treść w brzmieniu: „a także budowli i budynku garażowego z warsztatami i zapleczem socjalnym związanych z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, w związku z uzupełnieniem o ww. treść punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) budowę oczyszczalni ścieków bytowych, w tym instalacji technologicznej wraz z całością urządzeń służących do oczyszczania ścieków, zbiorników zabudowanych pod poziomem terenu, budynków techniczno – technologicznych, budynku administracyjnego oraz sieci technicznych, a także budowli i budynku garażowego z warsztatami i zapleczem socjalnym, związanych z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”,

b) w punkcie 3 lit. b dodaje się tiret drugi i trzeci w brzmieniu: „ – wysokość budowli i budynku związanych z punktem selektywnej zbiórki odpadów nie więcej niż 10m, – geometria dachu budynku związanego z punktem selektywnej zbiórki odpadów – płaski, z dopuszczeniem spadzistego, o kącie nachylenia połaci 6º ÷ 40º ,

c) w związku z dodaniem tiretu drugiego i trzeciego w punkcie 3 lit. b, w tirecie pierwszym lit. b dodaje się treść w brzmieniu: „z zastrzeżeniem tiretu drugiego i trzeciego”;

3) w rozdziale 5 Zasady ochrony środowiska, przyrody, w § 19 ust. 6 punkt 1 uzupełnia się o treść w brzmieniu: „lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, w związku z uzupełnieniem o ww. treść punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) utrzymanie zieleni, z dopuszczeniem cięć sanitarnych, wycinki zieleni w sytuacji konieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań z zakresu przedsięwzięć infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, a w odniesieniu do terenu oznaczonego symbolem 1ITK obiektów lub urządzeń stanowiących element realizowanej oczyszczalni lub punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wprowadzając, w każdym przypadku obowiązek kompensacji przyrodniczej, o której mowa w przepisach ochrony środowiska”.

§ 2. Załącznikami, w formie tekstowej, do niniejszej uchwały są:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 1;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kuźni Raciborskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Sabina Chroboczek-Wierzchowska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/425/2014
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 13 listopada 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG, WNIESIONYCH DO ZMIANY PLANU, W TRAKCIE WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU.

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, nie zgłoszono żadnych uwag, nie zachodziła więc potrzeba ich rozpatrywania i podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/425/2014
RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
z dnia 13 listopada 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ
O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH.

Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej, nie ustala inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

W związku z powyższym nie zachodziła więc potrzeba podejmowania stosownych rozstrzygnięć.


Uzasadnienie

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej, jest projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej, (przyjętego Uchwałą Nr XV/133/2007 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 sierpnia 2007 roku – Dz. U. Woj. Śl. Nr 164, poz.3058 z dnia 01 października 2007 roku) – w trybie nowelizacji - polegającej na modyfikacji wyłącznie ustaleń tekstowych planu w zakresie dopuszczenia, na terenie oznaczonym symbolem 1ITK, funkcji gospodarki odpadami (PSZOK - punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).

Podstawą sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej, o której mowa powyżej, jest Uchwała Nr XLI/397/2014 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 29 maja 2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwany zmianą planu, został wykonany zgodnie z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 17 - 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647, z późn. zm.) oraz przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235, z późn. zm.).

Projekt zmiany planu, w trybie nowelizacji, został sporządzony zgodnie z Działem II - Zmiana (nowelizacja) ustawy, § 82,w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrówz dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, poz. 908). Zgodnie z ww. § 82 „zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów”.

Do ww. uchwały dołącza się następujące załączniki, stanowiące jej integralne części:

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

- rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisane w formie tekstowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Ww. projekt zmiany planu (zgodnie z wymogami ustawowymi), nie narusza ustaleń Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska, która została uchwalona uchwałą Nr XXVII/298/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, z dnia 26 marca 2013 roku.

Na etapie składania wniosków do niniejszego projektu zmiany planu w odpowiedzi na czynności sporządzającego projekt zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły żadne wnioski. Na etapie wyłożenia niniejszego projektu zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag.

Dokumentacja prac planistycznych projektu zmiany planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Śląskiego jego zgodności z prawem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 12), zawiera:

1) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej, o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany planu wraz z dowodami ich ogłoszenia;

3) zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu zmiany planu o przystąpieniu do jego sporządzania, wraz z dowodami ich doręczenia;

4) informację Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w sprawie wniosków do projektu zmiany planu, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) wykazy wniosków złożonych do projektu zmiany planu przez instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu, zgodnie z art.17 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

6) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych (wykorzystanych) na potrzeby projektu zmiany planu wraz z wnioskami wynikającymi z ich analizy;

7) wykaz materiałów planistycznych sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych;

8) prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w gminie Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej;

9) dowody przekazania projektu zmiany planu do opiniowania i uzgodnień;

10) wykaz opinii do projektu zmiany planu;

11) wykaz uzgodnień projektu zmiany planu;

12) informacja Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku potrzeby uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

13) ogłoszenie prasowe i obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu, wraz z dowodami ich ogłoszenia;

14) protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany planu wraz z listą obecności;

15) oświadczenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o braku uwag do projektu zmiany planu;

16) uchwałę Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu wraz z załącznikami i uzasadnieniem;

17) informację o składzie zespołu autorskiego opracowującego ww. projekt zmiany planu oraz o nabytych uprawnieniach do projektowania w planowaniu przestrzennym a także o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze objętym planem.


[1]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej  ustawy  zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz.645, poz.1318 oraz z 2014 r., poz.379 i poz.1072.

[2]) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r., poz.951, i poz.1445; z 2013r., poz.21, poz.405, poz.1238 oraz z 2014 r., poz.379, poz.1446, poz.768 i poz.379.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe