Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.88.2014 Rady Gminy Lyski

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 10 ust. 1 i 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ) po przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

- powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita w tonach

-Powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

-Stawka podatku w złotych

588,00

756,00

840,00

- równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
15

15

684,00
1.128,00

888,00
1.656,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
19
23

19
23

480,00
936,00
1.404,00

888,00
1.380,00
1.980,00

4 osie i więcej

Sawka podatku w złotych

12
27
29

27
29

972,00
1.464,00
2.076,00

1.464,00
2.076,00
3.036,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów,

- 3,5 tony i poniżej 12 ton

Stawka podatku w złotych

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

648,00

Ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

732,00

równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

2 osie

Nie mniej niż


Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25
31

25
31

492,00
852,00
1.812,00

756,00
1.296,00
2.412,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12
40

40

1.656,00
2.148,00

2.148,00
3.060,00

od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 288,00 zł.

od przyczepy lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12
25

25

312,00
528,00

528,00
840,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12
28
33
38

28
33
38

396,00
876,00
1.140,00
1.488,00

516,00
1.140,00
1.620,00
2.172,00

3 osie

Stawka podatku z złotych

12

1.200,00

1.584,00

od autobusów

Mniej niż 30 miejsc siedzących

Równej lub więcej niż 30 miejsc siedzących

Stawka podatku w złotych

816,00

1.152,00

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe