| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1138/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2013 r. poz. 594 t. jedn. z późn. zm.), art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r., poz.1446 -t. jedn.) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Określić tryb postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania w odniesieniu do udzielenia dotacji na cele publiczne, związane z realizacją zadań miasta Sosnowca, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2. Traci swoją moc Uchwała Nr 293/XVIII/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 grudnia 2011 roku
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta na konserwację i remont obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.

§ 3. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli prac, określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 1138/LXV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 13 listopada 2014 r.

Regulamin w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego, nie stanowiących własności Gminy Sosnowiec.

§ 1. Zasady ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym posiadającym tytuł prawny do zabytku, wynikający z prawa własności

2. Wyjaśnienie pojęć:

1) dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana podmiotom ubiegającym się o dofinansowanie prac konserwatorskich, przyznawana na podstawie stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu

2) wnioskodawca – osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, o których mowa w ust. 1, starająca się o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

§ 2. Przedmiot udzielenia dotacji

1. Gmina może udzielić dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych w obiektach nieruchomych oraz ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

2. Dotacja może być udzielona na pokrycie kosztów wykonania prac, prowadzonych z zachowaniem przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wniosek o udzielenie dotacji, wnioskodawca może złożyć w przypadku prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone w roku, w którym został złożony wniosek, w terminie umożliwiającym ich rozliczenie.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady określone w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami).

5. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

6. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 5 posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, uwzględniając wysokość budżetu w rozdziale ochrony zabytków.

7. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 5 wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, uwzględniając wysokość budżetu w rozdziale ochrony zabytków.

8. W przypadku starania się o dofinansowanie w wysokości do 100% kosztów potrzebnych na wykonanie prac przy zabytku, należy dołączyć do wniosku uzasadnienie wnioskowania kwoty dotacji.

§ 3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji

1. Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku, stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego Regulaminu, złożonego przez wnioskodawcę, zgodnie z podanymi poniżej warunkami.

2. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Kultury i Sportu w terminie miesiąca czasu od daty ogłoszenia do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji o naborze wniosków na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z podaniem kwoty dostępnej w rozdziale budżetowym z wyszczególnieniem na dotacje dla obiektów zabytkowych, pochodzących z sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, po przyjęciu przez Radę Miejską w Sosnowcu stosownej uchwały budżetowej.

3. Oceną wniosków pod względem formalnym zajmuje się Wydział Kultury i Sportu.

4. Wnioskodawcy, których wnioski nie spełniają wymogów formalnych, powiadamiani są pisemnie
o możliwości uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.

5. Po terminie wskazanym w ust. 4, wnioski, które w dalszym ciągu nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a wnioskodawca zostanie o tym poinformowany pisemnie.

6. Rozpatrzenie wniosków spełniających wymogi formalne dokonuje Komisja ds. przyznawania dotacji dla zabytków, zwana dalej Komisją, powołana w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca.

7. Komisja, musi być złożona z:

1) Przewodniczącego Komisji, czyli Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca, resortowo odpowiedzialnego za Wydział Kultury i Sportu lub osoby upoważnionej przez Prezydenta Miasta Sosnowca do objęcia funkcji Przewodniczącego.

2) Członków Komisji:

- przedstawiciela Wydziału Kultury i Sportu w osobie naczelnika wydziału bądź osoby upoważnionej;

- przedstawiciela Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu;

- czterech Radnych Rady Miejskiej wytypowanych przez Komisję Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Sosnowcu.

8. Komisja obraduje w składzie min. połowy jej członków, uwzględniając następujące kryteria:

1) wartość zabytku (historyczna, architektoniczna, urbanistyczna, artystyczna),

2) znaczenie w skali regionu, gminy,

3) zagrożenie zabytku, jego stan techniczny,

4) uzasadniona konieczność wykonania planowanych prac,

5) konieczność kontynuacji prac,

6) przygotowanie inwestycji i możliwość jej zakończenia do końca listopada danego roku budżetowego,

7) kompletność dokumentacji,

8) dotychczasowe prace przeprowadzone przy zabytku, zaangażowane środki własne we wcześniejsze i bieżące remonty obiektu,

9) dotychczasowe starania o pozyskanie środków, oraz wysokość środków z innych źródeł pozyskiwanych na realizację zadania.

10) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, w tym możliwości finansowe wnioskodawcy.

9. Po rozpatrzeniu wniosków przez Komisję, Wydział Kultury i Sportu przygotowuje projekt uchwały
w sprawie przyznania dotacji w danym roku budżetowym na roboty budowlane i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca.

10. Po uzyskaniu opinii Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Rada Miejska w Sosnowcu przyznaje dotacje w drodze uchwały.

11. O przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji wszyscy wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie
w ciągu dwóch tygodni od daty przyjęcia uchwały.

12. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach podawane są do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zasady przekazywania dotacji

1. Po przyjęciu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyznania dotacji w danym roku budżetowym na roboty budowlane i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego z terenu miasta Sosnowca, przygotowywane są projekty umów
z poszczególnymi wnioskodawcami, a następnie wnioskodawcy zaproszeni są do ich podpisania.

2. Środki finansowe przekazywane są na podstawie zawartych umów. Nie ma możliwości otrzymania dotacji bez uprzedniego podpisania ww. umowy.

3. Wzór umowy, o której mowa w ust. 4 stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego Regulaminu.

4. Dotacja przekazana będzie na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i terminach określonych w umowie.

§ 5. Tryb kontroli wykonanego zadania i prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji

1. Dotacje nie mogą być wykorzystane na inne cele niż określone w umowie, w tym na:

1) pokrycie zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów;

2) prowadzenie działalności gospodarczej.

2. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli i ocenie, którą prowadzą właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta, przede wszystkim w zakresie:

1) stanu i zgodności realizacji zadania z zapisami umowy,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania oraz jego terminowości,

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

4) gospodarności i rzetelności w sposobie wydatkowania środków,

5) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

3. Wnioskodawca zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie dokumentację finansową, budowlaną oraz wszelką inną, niezbędną do dokonania sprawdzenia należytego wykorzystania dotacji i zasadności wniosku.

4. Wnioskodawca otrzymujący dotację, po zakończeniu prac zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Wydział Kultury i Sportu, a także zwołania komisji konserwatorskiej, w skład której wchodzą przedstawiciele:

1) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach,

2) Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu,

3) Wnioskodawcy,

4) Rzeczoznawcy, powołanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, jeśli wymaga tego zakres prac konserwatorskich, ujętych w Pozwoleniu Konserwatora Zabytków.

5. Odbioru końcowego prac dokonuje się w obecności wykonawcy prac.

6. Potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego prac jest protokół podpisany przez komisję konserwatorską oraz wykonawcę prac.

7. Wnioskodawca w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego zobowiązany jest do złożenia pisemnego sprawozdania merytorycznego oraz finansowego dotacji wraz z dokumentami określonymi w umowie.

8. Do sprawozdania finansowego wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć dowody księgowe potwierdzające dokonane operacje gospodarcze, w tym kosztorys powykonawczy prac
z uwzględnieniem wkładu własnego wnioskodawcy.

9. Niewykorzystane dotacje, w całości lub w części, podlegają zwrotowi do budżetu gminy w terminie określonym w umowie.

10. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem ujętym w umowie podlegają zwrotowi do budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wnioskodawca, który się tego dopuścił zostaje automatycznie wykluczony o ubieganie się o przyznanie dotacji przez kolejne pięć lat.

§ 6. Tryb szczególny

1. W przypadku katastrofy budowlanej, klęski żywiołowej lub pożaru oraz konieczności podjęcia prac interwencyjnych wynikających z zagrożenia zabytku, wniosek o dotacje może być składany w dowolnym terminie roku budżetowego, z pominięciem terminów określonych w § 3 pkt. 2.

2. Wnioski złożone w trybie szczególnym będą rozpatrywane przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Gminy, a złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

3. W przypadku wniosków złożonych w trybie szczególnym dotacja będzie przekazana na podstawie odrębnej umowy, innej niż wskazana w § 4 pkt. 3, która każdorazowo będzie precyzować zakres prac, terminy rozliczeń oraz wysokość przyznanej dotacji.


Załącznik Nr 1 do załącznika
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do załącznika
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »