| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1139/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 – t. jedn. z późn. zm.) oraz w związku z art. 7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012, poz. 406 – t. jedn. z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz wysokości tych stypendiów (Dz. U. 2012, poz. 612),

Rada Miejska w Sosnowcu

uchwala:

§ 1. Uchylić uchwałę nr 546/XXXII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości wraz z Regulaminem.

§ 2. Ustanowić miejskie stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

§ 3. Określić szczegółowe zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik do Uchwały Nr 1139/LXV/2014
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 13 listopada 2014 r.

Regulamin przyznawania miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości.

I. Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejskie stypendia w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, zwane w dalszej części Regulaminu Stypendiami przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na rzecz miasta Sosnowca.

2. Stypendia mogą być przyznawane tylko osobom zameldowanym na pobyt stały w Sosnowcu.

3. Stypendia przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami i mogą być przyznawane w dwóch kategoriach:

1) stypendia twórcze, które mogą być przyznawane w następujących dziedzinach:

a) literatura,

b) sztuki wizualne,

c) muzyka,

d) taniec,

e) teatr,

f) film,

g) opieka nad zabytkami,

h) twórczość ludowa.

2) stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, które mogą być przyznawane
w następujących dziedzinach:

a) animacja i edukacja kulturalna,

b) zarządzanie kulturą i wspieranie kadr kultury.

4. Stypendia przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia.

5. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby fizyczne we własnym imieniu, nie będące uczniami, ani studentami, które w momencie składania wniosku o stypendium ukończyły 25 rok życia.

6. Stypendium może być tylko indywidualne i przyznane w roku budżetowym tylko jeden raz tej samej osobie.

7. Stypendiów nie przyznaje się na przygotowanie prac magisterskich i doktorskich.

8. Stypendia nie mogą zostać przyznane na zakupy (np. instrumentów, materiałów plastycznych, wyposażenia pracowni itp.).

9. O stypendium nie może wnioskować osoba, która:

a) została wezwana do zwrotu całej kwoty wypłaconego stypendium, z tytułu nienależytego wykonania umowy stypendialnej – przed upływem trzech lat od dnia wezwania do zwrotu.

II. Kryteria przyznawania stypendiów

§ 2. 1. Kryteriami decydującymi o przyznaniu stypendiów są:

a) dorobek związany z twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami;

b) wysokie walory projektu stypendialnego;

c) referencje i opinie środowiska artystycznego;

d) ocena potencjalnych możliwości wykorzystania stypendium;

e) cel, jaki chce osiągnąć stypendysta poprzez realizację programu stypendialnego.

III. Tryb przyznawania stypendiów

§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane w trybie konkursu ogłaszanego przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

2. Ogłoszenie o konkursie zawiera informację o:

a) przedmiocie konkursu;

b) terminie i miejscu składania wniosków;

c) warunkach udziału w konkursie;

d) procedurze i terminie rozstrzygnięcia konkursu.

3. Do ogłoszenia o konkursie załącza się:

a) regulamin konkursu;

b) wzór wniosku o przyznanie stypendium;

c) wzór umowy stypendialnej;

d) wzór sprawozdania z realizacji stypendium.

4. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Sosnowca.

5. Wnioskodawca może złożyć w ogłoszonym konkursie tylko jeden wniosek o stypendium.

6. Wnioskodawcom biorącym udział w konkursie przyznane mogą zostać stypendia półroczne, jednak nie na okres dłuższy niż do końca października każdego roku.

7. Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs po przyjęciu uchwały budżetowej.

8. W przypadku braku możliwości finansowych wynikających z uchwały budżetowej, Prezydent Miasta Sosnowca może nie ogłosić konkursu w danym roku.

IV. Wymagane dokumenty

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium powinny być wypełnione komputerowo lub czytelnie pismem drukowanym na formularzu, którego wzór jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta Sosnowca, a także w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, pok. 33.

2. Do wniosku powinna być dołączona co najmniej jedna rekomendacja opiekuna artystycznego, pracownika dydaktycznego uczelni wyższej - specjalisty w danej dziedzinie, prezesa fundacji lub stowarzyszenia właściwego ze względu na rodzaj działalności twórczej, bądź uznanego autorytetu w dziedzinie określonej we wniosku.

3. Rekomendacja powinna spełniać następujące warunki:

a) powinna być napisana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wymaganym terminem składania wniosków;

b) powinna być podpisana własnoręcznie przez osoby rekomendujące i dołączona w oryginalnej wersji;

c) rekomendacje obcojęzyczne winny być przetłumaczone na język polski.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumentację własnego dorobku artystycznego kandydata (filmy, katalogi wystaw, fotografie, płyty, publikacje, dyplomy, recenzje itp.).

5. W przypadku dokumentacji dotyczących projektów niemożliwych do złożenia w formie papierowej, dopuszcza się załączenie materiałów na płycie CD/DVD.

6. Obowiązkiem osoby ubiegającej się o stypendium jest weryfikacja prawidłowości nagrania dokumentów na nośniku CD/DVD.

7. Materiały złożone w poprzednich naborach nie są wydawane ani udostępniane osobom ubiegającym się
o stypendium i stanowią dokumentację archiwalną.

8. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 3, 41-200 Sosnowiec lub przesyłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do Wydziału) w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

9. Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym (również w odniesieniu do wniosków przesyłanych drogą pocztową) jest dzień roboczy następujący po tej dacie. Wnioski niekompletne, złożone po terminie, zawierające braki formalne, nieprawidłowo lub nieczytelnie wypełnione lub wycofane przez wnioskodawcę nie będą rozpatrywane.

§ 5. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

§ 6. 1. Oceny formalnej dokonują pracownicy Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

2. Ocena formalna wniosków następuje na podstawie następujących kryteriów:

a) wniosek złożony w terminie;

b) wniosek złożony na właściwym formularzu;

c) wniosek wypełniony prawidłowo (wypełnienie wszystkich wymaganych pól zgodnie z ich przeznaczeniem);

d) wniosek złożony przez podmiot uprawniony do jego złożenia (w przypadku złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia);

e) zgodność koncepcji przedsięwzięcia z dziedzinami, w których przyznawane są stypendia;

f) zgodność harmonogramu realizacji planowanego przedsięwzięcia z terminem na jaki udzielane są stypendia w ogłoszonym naborze;

g) wniosek zawierający wymagane załączniki;

h) zgłoszenie danej koncepcji tylko i wyłącznie przez jednego wnioskodawcę (w przypadku, gdy koncepcja tego samego przedsięwzięcia została zgłoszona przez dwóch lub więcej wnioskodawców, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia).

3. W przypadku wniosków zawierających uchybienia formalne, istnieje możliwość dokonania jednokrotnego uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty poinformowania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e- mail. Nieuzupełnienie wskazanych uchybień skutkuje odrzuceniem wniosku jako niespełniającego kryteriów formalnych.

§ 7. 1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca, zwana dalej Komisją. Komisja może zostać powołana z udziałem przedstawicieli środowisk twórczych.

2. Ilość stypendiów oraz ich wysokość proponuje każdego roku Komisja uwzględniając wysokość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel.

3. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” zgodnie z art.5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r.
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 2012, poz. 592 - t. jedn. z późn. zm.).

4. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Sosnowca, na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca, po uzyskaniu opinii Komisji.

5. Decyzja Prezydenta Miasta Sosnowca o przyznaniu stypendiów ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej odwołanie.

6. Obsługę organizacyjną przyznawania stypendiów, o których mowa w niniejszym Regulaminie prowadzi Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 8. 1. Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do:

a) podpisania umowy stypendialnej;

b) wykonania przyjętego programu stypendialnego;

c) przedstawiania na żądanie przyznającego stypendium wyników realizacji programu stypendialnego lub
w ustalonych terminach przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania tego programu;

d) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykonania programu stypendialnego.

V. Zawiadomienie i ogłoszenie decyzji

§ 9. 1. Wszyscy wnioskodawcy otrzymują w formie pisemnej informację o decyzji Prezydenta Miasta Sosnowca w zakresie przyznania stypendiów.

2. Informacje o przyznaniu stypendiów podaje się do publicznej wiadomości na internetowej stronie miasta Sosnowca.

VI. Tryb realizacji stypendiów

§ 10. 1. Szczegółowe zobowiązania stron określone będą w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sosnowiec, a osobą otrzymującą stypendium.

2. Umowa stanowi podstawę wypłaty stypendium i określa:

a) przedsięwzięcie, na które zostało przyznane stypendium, w tym zakres realizowanych zadań, harmonogram ich wykonania, planowane efekty przedsięwzięcia oraz sposób ich upowszechnienia;

b) wysokość stypendium oraz terminy wypłaty i sposób płatności;

c) obowiązki stron umowy;

d) tryb kontroli wykonania umowy;

e) termin i sposób rozliczenia stypendium.

3. Niepodpisanie umowy przez stypendystę w terminie wyznaczonym przez Gminę jest równoznaczne ze zrzeczeniem się stypendium.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminowe wykonanie lub rozliczenie stypendium Prezydent Miasta Sosnowca może na uzasadniony wniosek stypendysty wyrazić zgodę na zmianę terminu realizacji przedsięwzięcia, na które zostało przyznane stypendium, lub terminu rozliczenia stypendium. Po wyrażeniu zgody przez Prezydenta sporządza się odpowiedni aneks do umowy.

VII. Postanowienia końcowe

§ 11. 1. Osoba otrzymująca stypendium zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu pod rygorem utraty uprawnień do otrzymywania stypendium.

2. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie ustanowienia miejskich stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i ich wysokości.

3. Osoby składające wnioski o przyznanie stypendium zobowiązują się do akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzje podejmuje Prezydent Miasta Sosnowca.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »