| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Rybnika

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 ze zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 7798), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą Nr 712/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia
18 grudnia 2013 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 3 Uchwały Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2013 r. poz. 7798), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2) § 2 Uchwały Nr 712/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 3762), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Wojaczek


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Rybnika
z dnia 12 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 622/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku

(tekst jednolity)

Działając na podstawie :

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)

- art. 110 ust. 1-3 i art. 112 ust. 1-2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.)


na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej,

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Nadać statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku przyjęty Uchwałą Nr 178/XI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 września 2003 r. ze zmianami.

§ 3. [1]) (pominięty).


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 622/XLI/2013
Rady Miasta Rybnika
z dnia 18 grudnia 2013 r.

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, zwany dalej „OPS”, działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

7) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),

8) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

9) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),

10) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 461 ze zm.),

11) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

12) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.),

13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

14) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 53, poz. 532 ze zm.),

15) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),

16) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

17) [2]) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567).

§ 2. 1. OPS jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, działającej w formie jednostki budżetowej.

2. OPS realizuje:

a) zadania Miasta Rybnika w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy - własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

b) zadania Miasta Rybnika jako miasta na prawach powiatu, w zakresie pomocy społecznej - własne oraz z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Rybnik,

c) inne zadania Miasta Rybnika określone jako zadania OPS w niniejszym Statucie lub wynikające z przepisów prawa.

3. OPS jest podmiotem organizującym pracę z rodziną w mieście Rybniku.

§ 3. 1. OPS jest podstawową i koordynującą jednostką systemu pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w mieście Rybniku, który obejmuje:

1) Miejski Dom Pomocy Społecznej,

2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Psychicznie Chorych,

3) Dom Dziecka,

4) Zespół Ognisk Wychowawczych,

5) Rodzinne Domy,

6) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii,

7) inne jednostki i ośrodki wsparcia w zależności od rodzaju rozpoznanych potrzeb.

2. OPS współdziała z działającymi na terenie miasta organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 4. 1. Siedzibą OPS jest Rybnik.

2. Terenem działalności OPS jest obszar Miasta Rybnika.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA OPS

§ 5. Celem działalności OPS jest:

1) doprowadzenie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

2) zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 6. OPS zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje poprzez:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej,

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz inymi przepisami, przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami.

§ 7. Zadania OPS obejmują w szczególności:

1) dokonywanie analiz stanu pomocy społecznej i ocen jej efektów w mieście,

2) opracowywanie i koordynacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

3) opracowywanie miejskiego programu wspierania rodziny,

4) opracowywanie miejskiego programu, dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej,

5) inspirowanie działań profilaktycznych i promocyjnych służb socjalnych na terenie miasta,

6) wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiąganiu możliwie pełnej aktywności społecznej,

7) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

8) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

9) koordynowanie działań pomocy społecznej w Rybniku,

10) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych OPS,

11) właściwą organizację pracy dla realizacji zadań i racjonalne gospodarowanie środkami przyznanymi w budżecie miasta,

12) prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

13) prowadzenie postępowań w zakresie dodatków mieszkaniowych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata dodatków,

14) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

15) wypłacanie pomocy pieniężnej dla repatriantów na podstawie ustawy o repatriacji,

16) udzielanie oparcia społecznego, wynikającego z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

17) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych, potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

18) realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku,

19) organizowanie pracy z rodziną,

20) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,

21) finansowanie: kosztów szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,

22) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,

23) realizacja zadań powiatu z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów,

24) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz ich wypłata.

25) [3]) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów oraz ich wypłata.

§ 8. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1) zadania własne gminy,

2) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

3) zadania zlecone gminie,

4) zadania własne powiatu,

5) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,

6) zadania powierzone na podstawie innych niż ustawa o pomocy społecznej, obowiązujących przepisów oraz zawartych porozumień i umów (zlecanych przez organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego).

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OPS

§ 9. 1. OPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor OPS.

2. Dyrektor OPS wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OPS.

3. Dyrektor OPS jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem OPS, mających na celu realizację zadań statutowych OPS, wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków.

4. Dyrektor OPS jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji dla realizacji zadań statutowych.

5. Dyrektor OPS składa Radzie Miasta corocznie sprawozdanie z działalności OPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie zadań pomocy społecznej.

§ 10. 1. Dyrektor kieruje pracami OPS przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora,

2) Głównego Księgowego,

3) Kierowników Komórek Organizacyjnych.

2. Funkcjonowanie OPS opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Tryb pracy OPS oraz organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora OPS.

§ 11. Nadzór nad jednostkami wymienionymi w § 3 ust.1 pkt 1-2, 6-7 sprawuje Prezydent Miasta Rybnika przy pomocy OPS.

Rozdział 4.
MIENIE I GOSPODARKA FINANSOWA OPS

§ 12. OPS jest wyodrębnioną jednostką budżetową Miasta Rybnika.

§ 13. Mienie OPS stanowi własność Miasta Rybnika powierzoną w trwały zarząd OPS.

§ 14. Gospodarka finansowa OPS prowadzona jest według zasad określonych w przepisach prawa finansowego i o rachunkowości.

§ 15. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1) ze środków samorządowych budżetu Miasta,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 16. Podstawę gospodarki finansowej OPS stanowi roczny plan finansowym, sporządzany przez Dyrektora OPS.


[1]) Zamieszczony w ust. 2 pkt. 1 obwieszczenia.

[2]) Dodany przez § 1 pkt. 1 Uchwały Nr 712/XLVII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku, przyjętego Uchwałą Nr 622/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia             18 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 3762), która weszła w życie z dniem 22 lipca 2014 r.

[3]) Dodany przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »