| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wójta Gminy Pilchowice; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 3 października 2014r.

w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica"

w sprawie powierzenia Gminie Pilchowice prowadzenia zadania pn. "Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zmianami)

pomiędzy :

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46 reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Stanisława Dąbrowy

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

Arkadiusza Chęcińskiego

Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Gminą Pilchowice, z siedzibą w Pilchowicach, przy ul. Damrota 6 reprezentowaną przez Wójta Joannę Kołoczek-Wybierek

zostaje zawarte porozumienie o następującej treści:

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Pilchowice prowadzenia zadania p.n.: „Koncepcja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica".

2. Województwo Śląskie powierza Gminie Pilchowice pełnienie funkcji inwestora, w rozumieniu art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w ust. 1.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie co najmniej 2 wariantów budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinkach: od drogi krajowej nr 78 do początku istniejącego chodnika w Pilchowicach (odcinek o długości około 1680 m); od końca istniejącego chodnika w Pilchowicach do początku istniejącego chodnika w Stanicy (odcinek o długości około 2920 m); od końca istniejącego chodnika w Stanicy do końca zabudowań w Stanicy (odcinek o długości około 800 m) wraz z wyznaczeniem przejść dla pieszych,

2) analiza zasadności i celowości budowy chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na poszczególnych odcinkach,

3) przeprowadzenie analizy stanu własności nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanej budowy chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego dla każdego z wariantów,

4) ) ocenę i analizę porównawczą proponowanych wariantów, ze wskazaniem wariantu preferowanego wraz z uzasadnieniem jego wyboru,

5) wstępny szacunek kosztów sporządzony odrębnie dla każdego z wariantów, w którym należy uwzględnić szacunkowe koszty nabycia nieruchomości niezbędnych pod planowaną budowę (ewentualne wykupy lub odszkodowania).

6) wskazanie dalszego trybu przygotowania inwestycji (pozwolenia/ ZRID).

4. Ustala się nieprzekraczalny termin zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w ust. 1 rozumiany jako data podpisania protokołu odbioru końcowego dokonywanego w trybie określonym w § 5 ust. 3 niniejszego porozumienia na 20 grudnia 2014 r.

§ 2.

1. Szacunkowy całkowity koszt zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynosi 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych) i obejmuje koszt wykonania prac opisanych w § 1 ust. 3.

2. Gmina Pilchowice uczestniczy w kosztach realizacji zadania w wysokości 100 % kosztu określonego w ust 1.

3. Gmina Pilchowice posiada środki finansowe na zabezpieczenie swojego udziału finansowego.

4. Województwo Śląskie nie uczestniczy w kosztach realizacji zadania.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego koszt realizacji zadania stanowiącego przedmiot porozumienia wynikający z najkorzystniejszej oferty wykonawcy przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1 Gmina Pilchowice niezwłocznie powiadomi o tym Zarząd Województwa Śląskiego. Koszt zadania zwiększony o kwotę przekraczającą szacunkowy koszt określony w ust. 1 będzie sfinansowany przez Gminę Pilchowice, natomiast w przypadku braku możliwości sfinansowania Gmina Pilchowice odstąpi od porozumienia.

6. Rzeczywisty koszt realizacji zadania zostanie określony po zawarciu umowy/ów z wybranym/mi wykonawcą/ami w aneksie do niniejszego porozumienia.

7. Gmina Pilchowice udzieli Województwu Śląskiemu pomocy finansowej na realizację zadania stanowiącego przedmiot porozumienia w wysokości rzeczywistego kosztu zadania ustalonego w aneksie, o którym mowa w ust. 6, w formie dotacji celowej, której zasady przekazania i rozliczania określi odrębna umowa.

8. Na realizację zadania objętego porozumieniem Gmina Pilchowice otrzyma dotację celową obejmującą udział finansowy Gminy Pilchowice w kwocie wynikającej z poniesionych i udokumentowanych kosztów.

9. Dotacja celowa dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez Gminę Pilchowice po dacie zawarcia porozumienia.

§ 3.

1. Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Pilchowice środki finansowe dotacji celowej określonej w § 2 ust. 8 na pisemny wniosek Wójta, na wskazany rachunek budżetu gminy, w terminie do 14 dni od daty jego dostarczenia.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie: protokołu odbioru końcowego zadania, pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, o których mowa w § 5 ust. 3 oraz rachunków i faktur.

3. Za dzień przekazania dotacji celowej uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Śląskiego.

§ 4.

1. Wyłonienia wykonawcy/ów oraz zawarcia umowy/ów z wykonawcą/ami dokona Gmina Pilchowice zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej opisu technicznego przedmiotu zamówienia wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Pilchowice niezwłocznie powiadomi Zarząd Województwa Śląskiego oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o zawarciu umowy/ów z wykonawcą/ami oraz przekaże potwierdzoną/e za zgodność z oryginałem kopię tej/tych umowy/ów. O ile taka okoliczność wystąpi, Gmina Pilchowice przekaże potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aneksu do umowy niezwłocznie po jego zawarciu.

4. Na podstawie przekazanej kopii umowy/ów zostanie sporządzony aneks, o którym mowa w § 2 ust. 6 określający rzeczywisty koszt zadania.

5. Gmina Pilchowice w terminie do 10 dni od dnia zawarcia porozumienia przedstawi Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego i do wiadomości Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach harmonogram realizacji zadania według wzoru przygotowanego przez Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.

6. Gmina Pilchowice będzie na bieżąco monitorować zgodność realizacji zadania z ww. harmonogramem i przedstawiać Wydziałowi Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego raport z realizacji zadania do 10- tego dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni aż do zakończenia realizacji zadania. Nieprzedstawienie raportu przez dwa kolejne miesiące może stanowić podstawę do rozwiązania porozumienia.

7. Gmina Pilchowice będzie przekazywać niezwłocznie do Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego informacje o zaistnieniu okoliczności mogących mieć wpływ na opóźnienie realizacji harmonogramu zadania wraz z propozycją działań zaradczych oraz skorygowanym, aktualnym harmonogramem realizacji zadania z zachowaniem terminu określonego w § 1 ust. 4.

§ 5.

1. Województwo Śląskie zastrzega sobie prawo kontrolowania i dokonywania oceny prowadzonych działań wynikających z niniejszego porozumienia według kryteriów legalności, celowości i gospodarności.

2. Do dokonywania oceny realizacji zakresu rzeczowego zadania, w tym opiniowania części koncepcyjnej i części geodezyjnej wymienionych w § 1 ust. 3, Zarząd Województwa Śląskiego upoważnia Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

3. Gmina Pilchowice dokona odbioru końcowego zadania będącego przedmiotem porozumienia po uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach do części koncepcyjnej i części geodezyjnej.

§ 6.

1. Gmina Pilchowice wykorzysta przekazaną dotację celową, o której mowa w § 2 ust. 8, w terminie do 31 grudnia 2014 r. Przez wykorzystanie dotacji rozumie się zapłatę za zrealizowane prace wskazane w § 2 ust.1.

2. Gmina Pilchowice zobowiązuje się do rozliczenia udzielonej dotacji obejmującego również zwrot niewykorzystanej jej części w terminie do 31 stycznia 2015 r., zgodnie z postanowieniami art. 250 i 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

3. Rozliczenia dotacji, o którym mowa w ust. 2 należy dokonać poprzez przedstawienie kopii dokumentu zapłaty oraz opisu zakresu rzeczowego wykonanych prac.

4. Środki dotacji celowej udzielonej na realizację zadania objętego porozumieniem wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek udzielającego dotacji zgodnie z postanowieniami art. 252 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

5. Strony dopuszczają oraz deklarują wolę wcześniejszego wykorzystania, rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.

§ 7.

Gmina Pilchowice oświadcza, że:

1) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prowadzenia zadania;

2) przeprowadzi wymagane procedury przetargowe celem wyboru wykonawcy zadania zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych;

3) koncepcja oraz dokumentacja geodezyjna zostaną sporządzone z wykorzystaniem wytycznych technicznych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach dostępnych na stronie internetowej .

§ 8.

Do niniejszego porozumienia mają w szczególności zastosowanie przepisy: ustawy o drogach publicznych, ustawy - Prawo budowlane, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego.

§ 9.

W przypadku nie wywiązania się którejkolwiek strony z zobowiązań ustalonych niniejszym porozumieniem wszelkie ewentualne roszczenia powstałe z tego tytułu obciążają tę stronę.

§ 10.

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie strony.

2. Wszystkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921 w miejscowościach Pilchowice i Stanica na podstawie opracowanej koncepcji będzie przedmiotem odrębnych postępowań i uzgodnień między stronami.

§ 11.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2013 r.

§ 12.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów wynikłych na tle niniejszego porozumienia należy do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 13.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Województwo Śląskie

Gmina Pilchowice

CZŁONEK ZARZĄDU


Stanisław Dąbrowa


CZŁONEK ZARZĄDU


Arkadiusz Chęciński

WÓJT


Joanna Kołoczek - Wybierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »