Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr L/90/412/2014 Rady Gminy Suszec

z dnia 13 listopada 2014r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.);

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa do obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Suszec, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 opublikowaną w Monitorze Polskim z 2014 r., poz. 935, z kwoty: 61,37 zł za 1dt. do kwoty: 58,88 zł za 1dt.

§ 2.

Traci moc uchwała NR XXXVIII/65/309/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Suszec


Andrzej Urbanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe