Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII.279.2014 Rady Gminy Ślemień

z dnia 21 listopada 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości budynków budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz.594, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014r poz. 849, z późn. zm.) , art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Ślemień uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Ślemień:                                                                     

1.Od budynków mieszkalnych lub
ich części od 1m2 powierzchni użytkowej

0,73 zł

2.Od budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej             21,03 zł

3.Od budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej


10,80 zł

4.Od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej4,70 zł

5.Od pozostałych budynków w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej


7,46zł

6.Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniemdziałalności gospodarczej - % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 –7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych2%

7.Od 1 m2 powierzchni gruntów nieobjętych przepisami o o podatku rolnym lub leśnym

a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków

0,83zł

b) od gruntów pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha

4,58zł

c) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku
publicznego od 1 m 2 powierzchni


0,41zł

§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części :

1. Wykorzystywane na działalność polegającą na prowadzeniu działalności kulturalnej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2. Wykorzystywane na działalność polegającą na prowadzeniu ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

§ 3.

Traci moc Uchwała NR XLI.220.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości, budynków, budowli i gruntów na terenie gminy Ślemień na 2014r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 5.

1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Ślemień.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe