Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 404/XXVI/2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 20 listopada 2014r.

w sprawie uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

w sprawie uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na wprowadzeniu ulgi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wychowujące więcej niż 2 dzieci w wieku do 19 roku życia zwalniając z opłaty trzecie dziecko i kolejne dzieci – co wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 k ust. 4 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Kochanowice Nr XLIX/348/14 z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 października 2014 roku.

Uchwałą Nr 383/XXV/2014 w dniu 4 listopada 2014 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Gminy w Kochanowicach.

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium Izby w badanej uchwale stwierdziło istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały.

Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i prawny:

Badaną uchwałą Rada Gminy Kochanowice w § 1 wprowadziła ulgę dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez rodziny wychowujące więcej niż 2 dzieci w wieku do 19 roku życia, zwalniając z opłaty trzecie dziecko i kolejne dzieci.

W ocenie Kolegium rozwiązanie przyjęte przez Radę Gminy Kochanowice w sposób istotny narusza prawo, wykracza bowiem poza zakres delegacji ustawowej określonej w art. 6k ust. 4 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z powyższymi przepisami rada gminy może:

- różnicować stawki opłat w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbieranie odpadów z terenów wiejskich lub miejskich a także od rodzaju zabudowy.

- wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalenia tych opłat.

Tymczasem w badanej uchwale Rady Gminy Kochanowice zastosowano formę ulgi w opłatach, która to forma nie mieści się w katalogu rozwiązań objętych ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a ponadto uchwała ta różnicuje opłaty ze względu na wiek mieszkańca co także wykracza poza zakres ustawowego upoważnienia.

Biorąc pod uwagę powyższe Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) oraz w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) stwierdziło nieważność uchwały Nr XLIX/348/14 Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia ulgi w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na niniejszą uchwałę przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe