Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr PKA/AK/054/102/2014 Prezydenta Miasta Knurów; Wójta Gminy Gierałtowice

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i/lub do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Knurów, a będącego mieszkańcem Gminy Gierałtowice

Tekst pierwotny

zawarte w dniu 10.10.2014 r. roku pomiędzy Gminą Knurów reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Knurów Piotra Surówkę a Gminą Gierałtowice reprezentowaną przez  Wójta Gminy Joachima Bargiel w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i/lub do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Knurów, a będącego mieszkańcem Gminy Gierałtowice.

Na podstawie art. 90 ust.1, ust. 2b - 2e, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) w związku z art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1115),  ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Gierałtowice zobowiązuje się do przekazywania Gminie Knurów dotacji w wysokości równej kosztom dotacji udzielonej przez Gminę Knurów na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Gierałtowice uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i/lub do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Knurów.

2. Gmina Gierałtowice w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia, zobowiązuje się do zabezpieczenia w swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia.

§ 2.

1. Kwotę dotacji należnej dla Gminy Knurów ustala się co miesiąc, jako iloczyn liczby uczniów w danym miesiącu rozliczeniowym i jednostkowej miesięcznej stawki dotacji, której wysokość określono w ust.2 - 9.

2. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Knurów wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie Gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. Jeżeli 75% ustalonych w budżecie Gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia będzie wynosiło mniej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Knurów w danym roku budżetowym na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego Gmina Knurów udzieli dotacji równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Knurów w danym roku budżetowym.

4. Jeżeli 75% ustalonych w budżecie Gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów w przeliczeniu na jednego ucznia niepełnosprawnego będzie wyższe niż cześć oświatowa subwencji ogólnej przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego to za ucznia Gmina Gierałtowice zwróci Gminie Knurów wyłącznie kwotę przekraczającą część oświatowej subwencji ogólnej.

5. Wysokość jednostkowej miesięcznej stawki dotacji udzielanej przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1/12 części dotacji przysługującej na dany rok budżetowy, w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Knurów, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Knurów w danym roku budżetowym.

6. Jeżeli 40% ustalonych w budżecie Gminy Knurów wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych publicznych prowadzonych przez Gminę Knurów, w przeliczeniu na jednego ucznia niepełnosprawnego będzie wyższe niż część oświatowa subwencji ogólnej przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego, to za ucznia niepełnosprawnego Gmina Gierałtowice zwróci Gminie Knurów wyłącznie kwotę przekraczającą cześć oświatowej subwencji ogólnej.

7. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego, na terenie Gminy Knurów z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2014 r. wynosi 513,70 zł (słownie: pięćset trzynaście 70/100 złotych).

8. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Knurów na każdego ucznia uczęszczającego do punktu niepublicznej formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Knurów z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2014 r. wynosi 273,97 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy 97/100 złotych).

9. Jednostkowa miesięczna stawka dotacji udzielana przez Gminę Knurów na każdego ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i/lub do innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Knurów z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2014 r. wynosi 1.758,35 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt osiem 35/100 złotych).

10. Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o których mowa w ust. 7, ust. 8 i ust. 9 uwzględniając zmiany stawek w roku 2014 i w latach następnych zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.

11. Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Knurów, o której mowa w ust. 1 będzie nota księgowa wraz z załącznikiem zawierającym wykaz dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Knurów, a będących mieszkańcami Gminy Gierałtowice.

12. Należne środki finansowe Gmina Gierałtowice będzie przekazywać na rachunek bankowy Gminy Knurów: Getin Bank S.A. Oddział w Knurowie nr 08 1560 1081 2121 0517 3581 0001 w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty księgowej, o której mowa w ust. 11.

13. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 12 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 3.

Gmina Knurów będzie przekazywała Gminie Gierałtowice, z którą zawarto porozumienie w niniejszej sprawie, pisemną informację do dnia 10 listopada każdego roku budżetowego na temat planowanej ilości uczniów (wraz z podaniem ich imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Knurów w kolejnych latach budżetowych, na podstawie wniosków o dotacje złożonych przez organy prowadzące przedszkola.

§ 4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 5.

1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w formie pisemnej.

3. Zmiany w Porozumieniu mogą być wprowadzone wyłącznie w formie pisemnych. aneksów podpisanych przez obie strony.

§ 6.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 01 września 2014 roku.

§ 7.

Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

podpisy i pieczęcie za gminę knurów
oraz data podpisania porozumienia:
Gmina Knurów

podpisy i pieczęcie za gminę dokonującą
zwrotu kosztów dotacji oraz data podpisania porozumienia:
Gmina Gierałtowice

Zastępca Prezydenta


Piotr Surówka

Wójt


Joachim Bargiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe