Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 października 2014r.

w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie utworzenia powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego zawartego pomiędzy Powiatem Gliwickim i Miastem Gliwice, działającym jako miasto na prawach powiatu

Tekst pierwotny

w sprawie zmiany Porozumienia z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie utworzenia powiatowego centrum ratownictwa i reagowania kryzysowego zawartego pomiędzy Powiatem Gliwickim i Miastem Gliwice, działającym jako miastona prawach powiatu,

zawarte w dniu 17 października 2014 r. w Gliwicach pomiędzy:

Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego,

w imieniu którego działają:

· StarostaMichał Nieszporek,

· Członek ZarząduSławomir Adamczyk,

oraz Miastem Gliwice, działającym, jako miasto na prawach powiatu,

reprezentowanym przez:

· Prezydenta MiastaZygmunta Frankiewicza.

Działając na podstawie:

- art.4 ust.1 pkt 16 oraz ust.2-3, art. 8 ust.2, art.73 ust.1 i art.92 ust.1 pkt 2 oraz ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);

- art.21b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.);

- art.18 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1166);

w związku z §2 pkt 1 i 2 oraz §9 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2014 r. poz.574),

strony porozumienia postanawiają dokonać zmiany porozumienia z dnia 18 lipca 2001 r. nadając treści porozumienia następujące brzmienie:

§ 1. Powiat Gliwicki powierza a Miasto Gliwice przyjmuje realizację następujących zadań:

1) z zakresu ochrony przeciwpożarowej : utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego podmiotów ratowniczych funkcjonujących w Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG) do obsługi zgłoszeń alarmowych oraz innych interwencji, zgłaszanych bezpośrednio z obszaru powiatu oraz przekierowywanych z centrum powiadamiania ratunkowego;

2) z zakresu zarządzania kryzysowego : utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowego centrum zarządzania kryzysowego (PCZK) do realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1166).

§ 2. Realizacja zadań określonych w § 1, na obszarze powiatu, polega w szczególności na:

1) monitorowaniu, analizowaniu i prognozowaniu rozwoju zagrożeń oraz uruchamianiu stosownych procedur, w tym procedur ujętych w planach zarządzania kryzysowego;

2) nadzorowaniu funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO) ludności o zagrożeniach, w tym zapewnieniu funkcjonowania powiatowego ośrodka analizy danych i alarmowania (POADA) w czasie wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych lub wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

3) alarmowaniu członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (PZZK);

4) uruchamianiu procedury włączania systemu ostrzegania i alarmowania ludności;

5) prowadzeniu elektronicznej ewidencji elementów systemów alarmowania i ostrzegania ludności (syren, central alarmowych, radiotelefonów, anten);

6) gromadzeniu i przetwarzaniu danych oraz dokonywaniu ocen występujących zagrożeń;

7) współdziałaniu w realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego i operacyjnego;

8) współdziałaniu przy organizacji łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego z urzędami gmin i podmiotami ratowniczymi oraz nadzorowaniu jej funkcjonowania;

9) zapewnieniu warunków do pracy PZZK i pracownikom operacyjnym starostwa powiatowego;

10) zapewnieniu Staroście warunków do kierowania PZZK i krajowym systemem ratowniczo–gaśniczym – na poziomie powiatowym - oraz działaniami podmiotów i organizacji z nim współdziałających w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;

11) opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji operacyjnej z zaistniałych zdarzeń i podejmowanych działań (sprawozdań, meldunków, map, opisów i innych materiałów operacyjnych) na potrzeby Starosty oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

12) obsłudze aplikacji informatycznych przeznaczonych do dokumentowania działań podejmowanych przez PCZK oraz do zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;

13) opracowywaniu i przesyłaniu meldunków z całodobowych dyżurów o stałej godzinie oraz meldunków doraźnych (sytuacyjnych) do Starosty;

14) obsłudze poczty elektronicznej PCZK i przesyłaniu wiadomości i dokumentów do właściwych podmiotów (adresatów);

15) organizowaniu i przeprowadzaniu (wspólnych dla miasta i powiatu) okresowych szkoleń, ćwiczeń i treningów sztabowych z zakresu zarządzania kryzysowego, we współpracy z podmiotami ratowniczymi oraz obroną cywilną;

16) uruchamianiu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zapewnienie obiegu informacji, zgodnie z opracowaną „Instrukcją uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Starosty Gliwickiego”.

§ 3. Zadania powierzone przez Powiat Gliwicki, na mocy niniejszego porozumienia, Miasto Gliwice wykonywać będzie poprzez jednostkę organizacyjną miasta Centrum Ratownictwa Gliwice, zwane dalej „CRG”.

§ 4. 1. CRG opracuje Regulamin Funkcjonowania CRG - w sytuacjach normalnych i kryzysowych - w zakresie:

1) funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego podmiotów ratowniczych realizującego zadania, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego porozumienia;

2) funkcjonowania PCZK realizującego zadania, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszego porozumienia.

2. Regulamin Funkcjonowania CRG, przed zatwierdzeniem przez Prezydenta Miasta Gliwice, wymaga uzgodnienia ze Starostą Gliwickim oraz kierownikami podmiotów ratowniczych wykonywujących ustawowe zadania na zintegrowanym stanowisku dyspozytorskim.

§ 5. Powiat Gliwicki będzie przekazywał Miastu Gliwice corocznie dotację w wysokości 200 000,00 zł ustaloną jako kwotę bazową, stanowiącą połowę bieżących wydatków rzeczowych CRG, w części dotyczącej realizacji zadań określonych w § 1 i 2.

§ 6. 1. Kwota dotacji wynikająca z § 5 będzie ustalana do dnia 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy w formie aneksu do niniejszego porozumienia, który wejdzie w życie po podjęciu uchwały budżetowej oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu z realizacji zadań określonych w §1 i 2 niniejszego porozumienia.

2. Środki, o których mowa w § 5, przekazywane będą przez Powiat Gliwicki miesięcznie w wysokości 1/12 w postaci dotacji celowej w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca.

3. Dodatkowe zwiększanie wydatków, o których mowa w § 5 wymaga renegocjacji porozumienia.

§ 7. W przypadku zmiany lub wejścia w życie nowych przepisów prawnych dotyczących problematyki uregulowanej niniejszym porozumieniem, będzie ono przedmiotem renegocjacji.

§ 8. Porozumienie może być rozwiązane, za uprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, z terminem rozwiązania na koniec roku kalendarzowego.

§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

Powiat Gliwicki

Miasto Gliwice

Starosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Członek Zarządu Powiatu Gliwickiego


Sławomir Adamczyk

Prezydent Miasta


Zygmunt Frankiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe