Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Postanowienie nr DCZ.772-2/3/2014 Komisarza Wyborczego w Częstochowie

z dnia 27 listopada 2014r.

w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu w Kłobucku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 387 § 1 w związku z art. 167 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.[1]) oraz § 5 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. z 2014 r., poz. 185) Komisarz Wyborczy w Częstochowie

postanawia:

1) w związku z wygaśnięciem mandatu radnego  Pana PRASKIEGO BOGDANA wybranego w okręgu nr 1 z listy nr 1 Komitet Wyborczy PSL stwierdzić wstąpienie w skład Rady Powiatu w Kłobucku w jego miejsce radnego Pana JEZIORSKIEGO TOMASZA, który w tym okręgu na tej samej liście kandydatów uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności;

2) doręczyć postanowienie Panu JEZIORSKIEMU TOMASZOWI oraz przesłać Wojewodzie Śląskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku;

3) postanowienie ogłosić w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podać do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Częstochowie


Tomasz Pidzik


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. u. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 oraz Dz. U. z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz.180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe