Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Burmistrza Miasta Pszów; Prezydenta Miasta Wodzisław Śląski

z dnia 31 października 2014r.

do porozumienia z dnia 7 marca 2013r. w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w punkcie katechetycznym w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Ks. Pośpiecha 1

Tekst pierwotny

1. W porozumieniu z dnia 7 marca 2013r. strony dokonują następujących zmian:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie „Planowany koszt realizacji zadania, o którym mowa w § 1, w roku szkolnym 2014/2015 wyniesie 26359,74zł”.

2) § 3 ust.3 otrzymuje brzmienie „Miasto Pszów przekaże w terminie do 31 grudnia 2014 roku środki w wysokości 302,98zł za okres od września do grudnia 2014 roku oraz w terminie do 31 sierpnia 2015 roku środki w wysokości 605,98zł za okres od stycznia do sierpnia 2015 roku na realizację  zadania, o którym mowa w § 1 na rachunek bankowy Miasta Wodzisław Śląski: Bank Pekao SA 67-1240-4357-1111-0010-3970-8909”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Aneks niniejszy zostaje sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz dla Miasta Pszów, dwa egzemplarze dla Miasta Wodzisław Śląski.

Burmistrz Miasta Pszów


Marek Hawel

Prezydent Miasta Wodzisław Śląski


Mieczysław Kieca

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe