Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.424.2014 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 grudnia 2014r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLVII/465/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/283/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XLVII/465/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/283/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w całości, jako sprzecznej z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Tworóg uchyliła uchwałę Nr XXXI/283/2013 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Ustalenia Rady Gminy dotyczące wejścia w życie uchwały nie odpowiadają wymogom określonym w przepisach ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. Zawarta w pkt 3 badanej uchwały regulacja: "uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia" - pozostaje w sprzeczności z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. W myśl wyżej wskazanego przepisu "akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia , chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy". Należy zaznaczyć, iż uchylana uchwała Nr XXXI/283/2013, będąca aktem prawa miejscowego została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 4 czerwca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 4098). Wolą Rady Gminy Tworóg było zatem uchylenie aktu prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze Gminy Tworóg zwykłą uchwałą (nie posiadającą mocy powszechnie obowiązującej), która nie będzie opublikowana w dzienniku urzędowym. Zastosowanie rozwiązania przyjętego przez Radę powoduje powstanie wrażenia, jakoby dwóm aktom dotyczącym tej samej materii, czyli uchwale pierwotnej i uchwale ją uchylajacej, została nadana różna ranga. Działanie takie uznać należy za istotne naruszenie prawa.

Zgodnie z art. 2 Konstytucji RP "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej". W demokratycznym państwie prawnym jedną z podstawowych zasad regulujących stosunki między organami władzy a obywatelem jest zasada pewności prawa. Z powyższej zasady wynikają reguły stanowienia prawa, określane również jako zasady przyzwoitej legislacji. Punktem wyjścia jest tu tzw. zasada zaufania obywatela do państwa.

W związku z tym, za niezgodne z prawem uznać należy postanowienia w pkt 3 uchwały dotyczące jej wejścia w życie. W obecnie obowiązującym stanie prawnym akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane są w dziennikach urzędowych i wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy (art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych). "Ustawa ani inny ustanowiony przez władzę publiczną akt prawa powszechnie obowiązującego nie mogą obowiązywać bez urzędowego opublikowania oznaczającego oficjalne przekazanie treści aktu jego adresatom. Tym samym akt ogłoszenia stanowi integralny element postępowania prawodawczego. Ogłoszenie ustawy i innych aktów prawa powszechnie obowiązującego otwiera drogę do ich wykonania." ("Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz" prof. dr hab. Bogusław Banaszak 2012r. Wydawnictwo: C.H.Beck). Należy zatem uznać, że brak publikacji aktu prawa miejscowego w wojewódzkim dzienniku urzędowym sprawi, że uchwała taka nie wywoła żadnych skutków prawnych - w tym przypadku nie spowoduje utraty mocy obowiazującej uchwały Nr XXXI/283/2013. Skoro nie zostanie zakończony proces prawodawczy uchwała Nr XLVII/465/2014 nie stanie się częścią porządku prawnego.

Organ nadzoru zauważa ponadto, iż jako podstawę prawną uchwały Nr XLVII/465/2014 wskazano m.in. przepis art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że "Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów". Zaznaczyć należy, iż przepis ten nie może stanowić podstawy prawnej, umożliwiającej uchylenie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe, która podjęta została w oparciu o art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.).

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Stwierdzenie nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Tworóg

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe