Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 331/14 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 grudnia 2014r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w okręgu wyborczym nr 16

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), w związku z Postanowieniem Nr DKT-712-5/14  Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatów radnych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., poz. 6309), zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pana Wiesława Eugeniusza Janiszewskiego  przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w okręgu wyborczym nr 16.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 22 lutego 2015 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą  zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski


Piotr Litwa


Załącznik do zarządzenia Nr 331/14
Wojewody Śląskiego
z dnia 5 grudnia 2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY

do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach

Termin wykonania czynności wybor- czej [1]

Treść czynności

do 14 grudnia 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Burmistrza Miasta Czerwionka - Leszczyny, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce - Leszczynach dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Katowicach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 16

do 24 grudnia 2014 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce - Leszczynach

do 29 grudnia 2014 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce - Leszczynach

do 13 stycznia 2015 r. do godz. 24.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce - Leszczynach list kandydatów na radnego wybieranego w okręgu wyborczym

do 23 stycznia 2015 r.

- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Czerwionka - Leszczyny kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej, w tym o siedzibie komisji wyborczej przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego
i przez pełnomocnika

do 1 lutego 2015 r.

-  powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Czerwionce - Leszczynach Obwodowej Komisji Wyborczej
- nadanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Czerwionce - Leszczynach numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnego
- sporządzenie spisów wyborców dla okręgu nr 16
- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a

do 2 lutego 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Czerwionce - Leszczynach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 13 lutego 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

20 lutego 2015 r. r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

21 lutego 2015 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborców

22 lutego 2015 r. godz. 7.00 - 21.00

- głosowanie


[1]] Zgodnie z art. 9 § 2 i § 3 Kodeksu wyborczego - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym  przypada na sobotę lub na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe