Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr I/5/2014 Rady Gminy Istebna

z dnia 28 listopada 2014r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2014 polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz na zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY


Dział


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


758


Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące:
Subwencja ogólna
w tym: część oświatowa
z tego: ze środków rezerwy subwencji ogólnej
pismo nr ST3/4822/1/DWX/2013/RD-133197 Minister Finansów


-
-
-
-


59 815
59 815
59 815
59 815

RAZEM

-

59 815

Plan dochodów po zmianach wynosi 37 238 817,58 złotych.

II. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniejsz. zł


Zwiększ. zł


85485401


Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


-
-
-
-
-


59 815
59 815
59 815
59 815
59 815

RAZEM

-

59 815

Plan wydatków po zmianach wynosi 37 098 015,58 złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/309/2013 Rady Gminy Istebna z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2014 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 140 802,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/5/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2014

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III

1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak

1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I

1.6. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV

1.7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid

1.8. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej - opracowanie dokumentacji

1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


151 000

70 000

30 000

30 000

25 000

5 000

44 000

29 000


12 000

396 000


2.


2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce

2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej

2.3. Rozbudowa zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie – Jasiówka

2.6. Wykup działki pod rozbudowywane ujęcia wody na Wilczym w Istebnej

2.7. Zakup urządzenia do uzdatniania wody na ujęciu Koniaków Bukowina

2.8. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Krężelka - Zapasieki

2.9. Zakup urządzenia do uzdatniania wody dla stacji uzdatniania wody Istebna Wilcze

2.10. Zakup urządzenia do uzdatniania wody - koagulatora dla stacji uzdatniania wody Jaworzynka Zapasieki

2.11. Nabycie nieruchomości pod rozbudowę zbiornika wody na wodociągu w Jaworzynce

2.12. Zakup systemu monitorowania pracy SUW Jasiówka w Koniakowie

2.13. Zakup pompy na przepompownię wody Zapasieki w Jaworzynce


2 000

14 000

2 500

38 000

76 000

7 200

5 000

3 600


3 600

4 500


13 300

30 000

6 300

206 000


3.


3.1. Remont drogi gminnej Mlaskawka – Łączyna – Skała

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Remont drogi gminnej „Polenica – Jasnowice” etap II we wsi Istebna o długości 1300”

3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych

3.5. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków

3.6. Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków
w tym:
-  dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego

3.7. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

3.8. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


670 000

50 000

498 000

1 463 066

32 000


6 000


6 000

1 095 108

10 000

3 824 174


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1

4.2. Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu


20 000


8 000

28 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne

5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej – opracowanie dokumentacji


23 000

25 000

47 800


20 000

115 800


6.


6.1. Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

6.2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna

6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej

6.4. Remont ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Istebnej

6.5. Rewitalizacja obiektu cmentarnego w Istebnej Centrum – opracowanie dokumentacji


29 000


10 000

5 000


50 000

10 000

104 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania

7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego

7.3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Istebna

7.4. Zakup samochodu osobowego

7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym:- dotacja celowa dla Miasta Bielsko – Biała

7.6. Wymiana pokrycia dachu  części północnej budynku administracyjnego


38 663

28 293

5 200

66 400

3 2243 224

500

142 280


8.


8.1. Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym:
-  dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle

8.2. Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych

8.3. Finansowanie zakupu używanego samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w tym:
-  dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce – Zapasiekach


22 000


22 000


25 500


8 000

8 000

55 500


9.


9.1. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej Centrum

9.2. Remont instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Koniakowie – III etap (piwnice- pomieszczenia kuchenne, stołówka, kotłownia)

9.3. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach

9.4. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasiekach

9.5. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 2 w  Koniakowie Rastoce


95 000


65 000


21 000

95 000


85 000

361 000


10.


10.1. Zakup pomp dla oczyszczalni ścieków

10.2. Zabudowa prasy do osadu dla oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

10.3. Budowa oświetlenia ulicznego Istebna Gazury

10.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik

10.5. Bezpiecznie na Trójstyku - Budowa oświetlenia wzdłuż drogi na Trójstyk w Jaworzynce

10.6.  Nabycie nieruchomości pod rozbudowę oczyszczalni Tartak w Istebnej oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


25 000

156 000

72 000

15 000

180 000

215 000

663 000


11.


11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna


22 000

22 000


RAZEM


5 917 754


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr I/5/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

w złotych


Lp.


Treść


Kwota  zł1.

2.3.


4.5.


6.
7.
8.
9.


10.


11.

12.

13.
14.
15.
16.


PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez   gminę
Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych
z tego:
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z pożyczek
z tego:
§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”
Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”
Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę
§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”
Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
Razem przychody (1+2+3+4+5)
Dochody budżetu
Razem przychody i dochody budżetu (7+8)

ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
Spłata pożyczek
z tego:
§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”
§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”
Udzielone pożyczki
§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”
Wykup papierów wartościowych
Razem rozchody(10+11+12)
Wydatki budżetu
Razem rozchody i wydatki (13+14)-

1 000 000

1 000 000

-

-


-

743 549


743 549
49 500
49 500

-
1 793 049,00
37 238 817,58
39 031 866,58


1 432 400

1 432 400
501 451

382 319
119 132


-
-
-
1 933 851,00
37 098 015,58
39 031 866,58


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr I/5/2014
Rady Gminy Istebna
z dnia 28 listopada 2014 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2014 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


925 000

OGÓŁEM

925 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


600


60014


Finansowanie dokumentacji projektowej dla zadania remontowego na drodze powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków


6 000


2


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


4 891


3


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


10 039

OGÓŁEM

20 930

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


3 224


2


754


75404


Współfinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla Komisariatu Policji w Wiśle


22 000

OGÓŁEM

25 224


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


222 700

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


201 000

Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


187 180

Przedszkole Niepubliczne „Miglanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


221 530

Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TOTU” w Cieszynie

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


6 325

Szkoła Podstawowa Fundacji ELEMENTARZ w Soli-Kiczorze

niepubliczna placówka oświatowo – wychowawcza


1 950

OGÓŁEM

840 685

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1

23


4

5

6


7


010

754754


851

853

921


926


01010

7541275412


85154

85311

92105


92605


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody

Współfinansowanie realizacji inwestycji w pomieszczeniach bojowych budynków OSP, zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych

Finansowanie zakupu samochodu używanego bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce – Zapasiekach

Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


12 000

48 6008 000


57 000

40 000

80 000


80 000

OGÓŁEM

325 600

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe