Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/8/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 4 grudnia 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się na terenie gminy roczne stawki podatku od środków transportowych na rok 2015 w następujących wysokościach:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a)

powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

624,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

576,00 zł

b)

powyżej 5,5 t do 9 t włącznie

888,00 zł

c)

powyżej 9 t i poniżej 12 t

1.104,00 zł

d)

od 12 t i poniżej 16 t

1.368,00 zł

e)

od 16 t i poniżej 24 t

1.728,00 zł

f)

od 24 t i poniżej 29 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2.100,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

2.472,00 zł

g)

od równej lub wyższej niż 29 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

2.100,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne

2.568,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i więcej osi jezdnych

2.688,00 zł

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)

od 3,5 t i poniżej 12 t

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1.464,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1.416,00 zł

b)

od 12 t i poniżej 31 t

1.884,00 zł

c)

od 31 t i poniżej 40 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.836,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2.136,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

1.920,00 zł

d)

równej lub wyższej niż 40 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.994,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne

2.472,00 zł

- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne

2.796,00 zł

3) od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a)

od 7 t i poniżej 12 t

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

624,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

576,00 zł

b)

od 12 t do 24 t włącznie

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

744,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

1.032,00 zł

c)

powyżej 24 t i poniżej 33 t

1.068,00 zł

d)

od 33 t do 36 t włącznie

1.416,00 zł

e)

powyżej 36 t

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

1.464,00 zł

- z innym systemem zawieszenia

1.860,00 zł

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a)

mniej niż 30 miejsc

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1.044,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

966,00 zł

b)

równiej lub wyższej niż 30 miejsc

- rok produkcji do 1996 r. włącznie

1.800,00 zł

- rok produkcji po 1996 r.

1.752,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy corocznie określa wysokość stawek w zakresie podatku od środków transportowych, mając na względzie określone na terenie całego kraju stawki minimalne i maksymalne.

Podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w ING Bank Śląski S.A. nr 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540 lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący  Rady


Leszek Szczotka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe